لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
امور كارآموزان و اختبار (صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

اختبار بهمن ماه ۱۳۸۳
  * حقوق مدني-بهمن ۱۳۸۳
  * حقوق ثبت و امور حسبي - بهمن ۱۳۸۳
  * حقوق تجارت - بهمن ۱۳۸۳
  * حقوق جزاي عمومي اختصاصي – بهمن ۱۳۸۳
  * آئين دادرسي كيفري- بهمن ۱۳۸۳
  * آئين دادرسي مدني - بهمن ۱۳۸۳
اختبار ديماه ۱۳۸۴
  * آئين دادرسي مدني ديماه ۱۳۸۴
  * حقوق تجارت -ديماه ۱۳۸۴
  * حقوق مدني- ديماه ۱۳۸۴
  * آئين دادرسي كيفري - ديماه ۱۳۸۴
  * ثبت و امورحسبي - ديماه ۱۳۸۴
  * حقوق جزا ديماه ۱۳۸۴
  * سخنراني ماهانه روز پنجشنبه مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ كارآموزان وكالت از ساعت ۱۰ صبح به ساعت ۱۴ بعداز ظهر همان روز تغيير يافت
  * اسامي ذخيره هاي آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال۱۳۸۵
-------------------------------------------------------------اختبار بهمن ماه ۱۳۸۳
  * حقوق مدني-بهمن ۱۳۸۳

سوال اول- شخصي بنام (الف) با خريداري يك واحد آپارتمان از مالكين مشاع يك مجتمع مسكوني، دادخواستي بخواسته الزام فروشندگان به تنظيم سند رسمي انتقال تقديم مينمايد. فروشندگان متقابلا مدعي فسخ معامله شوند. دادگاه بدوي اداعا فسخ را پذيرفته و دعواي خريدار را در ماهيت مردود اعلام ميكند. يكي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور، پس از قطعيت راي بدوي به تقاضاي خريدار ضمن نقض راي مزبور، فروشندگان را تنظيم سند رسمي انتقال، بر اساس مبايعه نامه دعاوي تنظيم بين طرفيت محكوم نموده است. در جريان اجراي حكم شعبه تشخيص، احراز ميگردد كه مالكين مشاع قبل از صدور راي شعبه تشخيص با تفكيك ثبتي آپارتمانهاي مجتمع، آپارتمانهاي مورد معامله را بصورت ششدانگ در مفروز طبق سند رسمي به شخص ديگري فروخته اند و سند مالكيت نيز بنام خريدار جديد صادر شده است و خريدار جديد آپارتمان را نزد بانك رهن گذارده و وام اخذ كرده است .

شما براي حقاق حق خريدار اوليه (الف) و رفع موانع اجراي راي شعبه تشخيص، با ذكر استدلال خود توضيح دهيد چه راه حلي ارائه مينمائيد.

سوال دوم- ملكي بمنظور زراعت با اجرتي معين بمدن ۲۰ سال به اجاره واگذار شده است. پس از پنج سال با بروز اختلاف بين مالك و مستاجر طرفين با افزايش اجرت ملك به سه برابر دعواي خود را بصلح خاتمه ميدهند. سپس مالك با تقديم دادخواست اجرت مقرر در عقد صلح را مطالعه ميكند.ولي مستاجر از پرداخت اجاره بهاي جيد خودداري مدعي است افزايش اجاره بها قانوني نبود ه است. در جريان دعواي اخير با وجوديكه مالك در زمان عقد صلح از سلامت عقلي برخوردار بوده ولي مالك طبق حكم دادگاه بهنگام انعقاد عقد اجاره مبتلا به جنون و محجور بوده است. توضيح دهيد دعاوي كداميك از طرفين قانونا پذيرفته است ، هرگاه اجرت اوليه كمتر از اجرت المثل و اجرت مقرر در عقد صلح بيش از اجرت المثل بوده است .

سوال سوم- در وكالتنامه اي رسمي اين عبارت ذكر شده است: ضمن عقد خارج لازم عدل عزل وكيل شرط شد.
موكل دادخواستي تقديم و اعلام بطلان اين عبارت را درخواست و توضيح داده است كه مطلقا بين طرفين عقدلازمي خارج از عقد وكالت منعقد شده است و در نتيجه مقيد به آن نميباشد و دادگاه حق عزل وكيل را بنفع او مورد تائيد قرار دهد.
بنظر شما دادگاه در اين دعوي چه رائي صادر خواهد كرد و چه استدلالي ارائه خواهد نمود.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق ثبت و امور حسبي - بهمن ۱۳۸۳

مدت ۲ ساعت
همراه داشتن قانون مجاز است


۱-دعوايي بخواسته اخراج ثلث ماترك و تحويل آن بطرفيت ورثه متوفي توسط همسر دائمي دادگاه مطرح است. مستندات دادخواست علاوه بر درخواست ارجاع امر به كارشناسي و گواهي انحصار وراثت و صورتجلسه و محتويات پرونده تحريرتر كه، وصيتنامه بدون تاريخ منتسب به متوفي مي باشد كه بموجب آن ثلث كل ما ترك خود را اعم از منقول و غير منقول به نفع زوجه خود وصيت نموده و اين وصيت نامه در جريان صدورگواهي انحصار وراثت ابراز نشده است. خواندگان با ارائه و اقامه وصيت نامه رسمي ديگري نسبت به مورث خود بدون ادعايي در خصوص انتساب وصيتنامه عادي به مورث و تقدم و تاخر آن مدعي مي باشند كه قبل از ازدواج خواهان مورث آنها مطابق مندرجات وصيت نامه رسمي ثلث ماترك را براي انجام امور خاصي تخصيص داده و فرزند ارشد خود را وصي بر اجراي آن قرارداده است و وصيت نامه عادي مستند درخواست خواهان با فرض موخر بودن تاب معارضه با وصيت نامه رسمي را ندارد:

در نظر گرفتن اينكه در اجراي وصاياي متوفي آخرين اراده او حكومت دارد با توجه به مقررات قانون امور حسبي و قوانين ثبتي و اصول و قواعد فقهي دعوي كداميك از طرفين را، خواهان با خواندگان قابل دفاع تشخيص مي دهيد؟ نظر خود را بطور مستدل و مستند به قانون حداكثر در ۲۰ سطر مرقوم فرمائيد.


۲-شخصي پس از سالها پيگيري دعوي و طي مراحل دادرسي به استناد مبايعه نامه عادي موفق به تحصيل حكم قطعي داير بر محكوميت فروشنده تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يكباب آپارتمان با مشخصات ثبتي معين شده و از طريق اجراي احكام داده سند انتقال در دفترخانه با امضاء مدير دفتر دادگاه به نمايندگي فروشنده تنظيم و متعاقب آن دفترچه مالكيت صادر و تسليم خريدار گرديده ليكن خانه مورد معامله در تصرف فروشنده باقيمانده است. شما بعنوان وكيل خريدار براي اقامه دعوي جهت مطالبه اجرت المثل عليه فروشنده كداميك از تاريخهاي زير را به عنوان ابتداء زمان استحقاق موكل خود قانونا صيح مي دانيد؟

الف- تاريخ مندرج در مبايعه نامه عادي ؟
ب – تاريخ طرح دادخواست ؟
ج – تاريخ صدور حكم محكوميت فروشنده به تنظيم سند رسمي ؟
د- تاريخ قطعيت حكم دادگاه؟
۵-تاريخ ثبت معامله در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال؟
و- تاريخ ثبت انتقال در دفتر املاك و صدور دفترچه مالكيت ؟ ( اصل پلاك داراي دفترچه مالكيت است و براي هر آپارتمان سند جداگانه صادر مي شود).
نظرخود را بطور اختصار و مستدلا حداكثر ۱۵ سطر توجيه نموده و توجه داشته باشيد كه قرارداد عادي مستند دعوي در خصوص تحويل مورد معامله و تاريخ آن ساكت مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق تجارت - بهمن ۱۳۸۳

حقوق تجارت - بهمن ۸۳

لطفا به سوالات زير با رعايت اختصار پاسخ دهيد
۱- آيا طلبكار شركت تضامني مي تواند ضمن درخواست صدور حكم ورشكستگي شركت، حكم ورشكستگي شخصي شركاء را نيز از دادگاه درخواست نمايد يا خير؟
پاسخ خود را بطور مشورح و مستدل بنويسيد

۲- براساس ضوابط يك بانك استفاده از وام ۲۰۰ ميليون ريالي به حسن تعلق مي گيرد چون مي گيرد چون نامبرده بعلت مسافرت قادر به حضور در بانك و امضاء سفته هاي پرداخت وام نمي شود به جعفر وكالت مي دهد تا از طرف نامبرده در بانك حاضر و سفته هاي پرداخت اقساط و امضاء و به بانك تسليم و وام دريافت كند و به همين منوال نيز عمل مي شود چون حسن در مهلت هاي مقرره اقساط بانك را نمي پردازد بانك سفته ها را وا خواست و عليه جعفر مبادرت به اقامه دعوي به منظور وصول وجه سفته ها را مي نمايد. نظرباينكه جعفر خود را بدهكار نمي داند به شما بعنوان وكيل مراجعه و از شما مي خواهد وكالت نامبرده را قبول، و اقدامات لازم را مبذول داردي. در اين حالت آيا شما وكالت نامبرده را پذيرا مي شويد يا خير؟ اگر مي پذيريد چه اقداماتي و باستناد به چه ماده يا مواد قانوني درباب عدم توجه دعوي به جعفر مبذول مي داريد و اگر دعوي را نمي پذيريد و نامبرده را مديون مي دانيد استدلال خود را مشروحا بيان كنيد.

۳- حسن به استناد يك برگ سفته واخواست شده عليه متعهد آن (رضا) اقامه دعوي مي نمايد. درجلسه دادرسي رضا در مقام دفاع اظهار مي دارد كه به حكم دادگاه ورشكسته شده و چون خواهان در موعد مقرر به مدير تصفيه مراجعه و عليه او طرح دعوي نكرده ديگر حقي براي مطالبه ندارد. دادگاه دفاع خوانده را موجه تشخيص و حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي دارد. حسن در مهلت مقرر به شما مراجعه و از شما مي خواهد در اين مرحله وكلت نامبرده را قبول و اقدامات قانوني براي احقاق حق و وصول طلبش مبذول داريد. در اينصورت آيا شما وكالت نامبرده را مي پذيريد يا خير؟ اگر مي پذيريد چه اقداماتي و به استناد چه ماده يا مواد قانوني معمول مي داريد و اگر وكالت نامبرده را نمي پذيريد مستند و دلايل خود را با ذكر مواد قانوني مستدلا و مشروحا بيان كنيد.

۴- يك شركت ايراني با نماينده يك شركت ژاپني در ايران قراردادي ر امضاء مي كند كه به موجب آن شركت ژاپني يكهزار تن آهن به شركت ايراني بفروشد. قرارداد آنها سي. اند. اف و تحويل در بندرعباس است مقصد بارنامه هم بندرعباس است.بار از ژاپن به ايران توسط كشتي حمل مي شود.اما به دليل شرايط جنگي منطقه ناخداي كشتي به دليل فورس ماژور(قوه قهريه) مقصد بارنامه را از بندرعباس به بوشهر تغيير مي دهد و بار را در بوشهر تخليه كرده و تحويل بارانداز بوشهر مي دهد. اما شركت ايراني از تخليه بار در بوشهر اطاع حاصل نمي كند و پس از مدتي برخي ارگان ها آهن را به مصارف عمراني مي رسانند و بار بدست شركت ايراني نمي رسد. اكنون شركت ايراني بار را تحويل نگرفته است و شركت ژاپني مي گويد نا خدا با توجه به شرايط جنگي ايران و عراق حق تغيير مسير كشتي را داشته است. شما به عنوان وكيل شركت ايراني چه دعوائي را مطرح خواهيد كرد؟ كم و كيف قضيه را بطور مستدل تشريح و بيان كنيد.
موفق باشد
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق جزاي عمومي اختصاصي – بهمن ۱۳۸۳

سوال اول: در شماره ۳۹۰ روزنامه شرق مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۳ خبري تحت عنوان ۲۰ سال حبس براي سرقت غير مسلمان منتشر گرديد

راي دادگاه در اختيار كميسيون كارآموزي نيست ولي مندرجات آن به طوري كه در روزنامه آمده چنين است:
آقاي مجيدبه اتهام قتلعمدي آقاي كولتاران كه تبعه هندوستان است و سرقت تحت تعقيب قرار مي گيرد.وي نحوه قتل و سرقت را در جلسه دادرسي چنين بيان ميكند: روز حادثه به محل كار مقتول رفتم و از او خواستم براي هر زماني كه خودش ميداند به من چك بدهد كه آواز پيشنهاد من ناراحت و عصباني شد و شروع به بحث و مشاجره كرد. او به من توهين مي كرد و من براي اينكه به او چيزي نگويم از اطاق خارج شدم تا ناگهان چشم به چاقوي در آشپزخانه افتاد كه آن را برداشتم و به وسيله آن ضربه محكمي به شكم كولتاران زدم . كولتاران در حال جان دادن بود كه جاي پولهايش را به من گفت و از من خواست طلبم را بردارم و از محل حادثه بروم تا ماموران نتوانند مرا دستگير كنند. من مبلغ ۷۵۰ هزارتومان از آنجا برداشتم و سپس از محل حادثه بيرون آمدم و چاقو را نيز در رودخانه اي در خيابان تهرانسر انداختم. در جلسه دادرسي اولياء دم كولتاران تقاضاي قصاص متهم را نمودند وكيل متهم نيز در دفاعيات خود عنوان كرد كه مقتول مسلمان نيست و دادگاه حق قصاص و مجازات قاتل مسلمان را ندارد سرانجام دادرسان شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران، مجيد را به ۲۰ سال زندان و خاطر سرقت و قتل عمد محكوم كردند. اينك راي دادگاه را به نقد حقوقي در آوريد و اعلام داريد كه به نظر شما راي دادگاه درست است يا نه؟ در صورتي كه آن را درست مي دانيد دلايل درستي آن را بيان داريد و در صورتي كه آن را نادرست مي دانيد دليل با دلايل نادرستي آن را بيان كنيد.اگربه ماده يا موادي از قا نون مجازات اسلامي يا قانون ديگر اشاره مي نمائيد، به آن ماده يا مواد نيز اشاره نمائيد.

فرض سئوال بر اين پايه استوار است كه مقتول نامسلمان (بودائي مذهب) بوده است.

سوال دوم: آقاي محمد به تاسيس شركت پالايش و پژوهش خون بدون داشتن مجوز قانوني اقدام مينمايد. آنگاه در مقام توليد فرآورده هاي خوني ويروس زدائي نشده برآمده و آنرا به بازار عرضه ميكند. در اين رهگذر عده اي از مصرف كنندگان به بيماري لاعلاج هپاتيت C كه منتهي به مرض دائم گرديده است ميشوند. شاكيان پرونده در مقام شكايت برآمده مرجع كيفري آقاي محمد را تحت تعقيب قرار ميدهد و آقاي محمد در مرحله تحقيق و دادرسي از خود دفاع نموده و تقاضاي برائت خود را مينمايد. سرانجام يكي از شعبه هاي عمومي تهران( مجتمع قضائي جرائم كاركنان دولت) به صدور دادنامه مبادرت مي وردزد. متن راي دادگاه چنين است: دادگاه از توجه به مجموع محتويات پرونده و تحقيقات معموله توسط ظابطين و دادگاه از متهم و مطلعين و مسئولين ذيربط و اقارير و اعترافات صريح متهم و گزارش كارشناسان مربوطه وقوع در انتساب بزه به متهم مقرون به قرائن و دلايل مثبته تشخيص مي گردد و استنادا به ماده ۱ و ۳ بند (ب) ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال ۱۳۳۴ و رعايت بند(۵ و ۳) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي از جهت وضعيت خاص متهم و انگيزه هاي شرافتمندانه در تاسيس شركت ضمن احراز مجرميت متهم و را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد .

اينك شما راي دادگاه را به نقد حقوقي در آوريد و درباره آن به بحث بپردازيد و اعلام داريد كه راي دادگاه به درستي صادر گرديده است يا نه؟
اگر درست است دلايل دستي آن را بيان كيند. اگر آن را نادرست مي دانيد دلايل نادرستي آن چيست و مورد و يا موارد آن كدام است؟
توجه داشته باشيد كه در مورد سوال اتهام متوجه متهم است و از اين نظر اشكالي وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين دادرسي كيفري- بهمن ۱۳۸۳

سوال اول: آقاي الف مخترع دستگاه جلوگيري از بيماري ترومبوفلوميت است و آنرا به ثبj رسانده است چون قادر به ساخت آن نبوده با يكي از دانشگاههاي دولتي توافق مي نمايد در قالب قرارداد پژوهشي يكي از اعضاي هيات علمي با دانشگاه اقدام به طراحي و ساخت دستگاه مذكور نمايد خبر آن در نشريه داخلي دانشگاه تحت عنوان ساخت دستگاه جلوگيري از بيماري ترومبوفلوميت بوسليه مهندس ب انتشار مي يابد مخترع دستگاه مذكور در سال ۱۳۸۲ شكايتي تحت عنوان نشر اكاذيب عليه مدير مسئول نشريه دانشگاه به دادسراي كاركان دولت مطرح مينمايد. آقاي بازپرس مدير مسئول نشريه را به بازپرسي احضار اتهام نشر اكاذيب را به وي تفهيم و قرار وجه الكفاله صادر مي نمايد. مدير مسئول نشريه در         پاسخ تفهيم اتهام ضمن تكذيب اتهام انتسابي اعلام ميدارد كه خبر مذكور صحيح بوده صرفا ساخت دستگاه بوسيله آقاي مهندس ب اعلام شده است. مدير مسئول متعهد مي شود در نشريه مذكور آقاي الف را به عنوان مخترع معرفي نمايد كه در يك از شماره ها مراتب مذكور انتشار مي يابد. آقاي بازپرس با صدور قرار مجرميت مدير مسئول نشريه پرونده را نزد آقاي داديار ارسال ميدارد. آقاي داديار كيفر خواست عليه متهم صادر و به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ تقاضاي مجازات مي نمايد.

دادگاه كيفري عمومي مدير مسئول نشريه را از محل سكونت وي براي جلسه دادرسي احضار مي نمايد و به علت تغيير محل سكونت احضاريه وفق ماده ۷۲ به وي ابلاغ مي شود جلسه رسيدگي با حضور شاكي در غياب متهم تشكيل دادگاه با اين استدلال(( با توجه به كيفيت ما وقع كه حاكي از اقدام متهم نسبت به ذكر اخباري در مورد اختراع شاكي و انتساب اختراع مذكور به فرد ديگري مي باشد و اعتراض شاكي براي قيد توضيح در نشريه و امتناع از آن قدر مسلم و محقق بوده است و فعل مذكور از سوي متهم با تصريح به اينكه واجد وصف كذب و به جهت امتناع از قيد توضيح واجد وصف اضرار به نظر مي رسد و با وجود احضار و تغيير آدرس اعلامي و عدم اطلاع تغيير ادرس دفاعي موثر از اتهام به عمل نيامده است لذا به تصريح به وقوع عمد و قصد در فعل ارتكابي و نشر آگاهانه كذب معنون و اصرار بر ادامه كذب كه اقدام مرتكب را از درج خبر ناصحيح صرف خارج مي سازد وصف كذب آگانه بر آن قابل انطباق مي گردد مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي متهم به تحمل چهارماه حبس محكوم مي شود راي در موعد بيست روز بعد از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجيد نظر استان تهران است. ))

مدير مسئول نشريه با ابلاغ اين دادنامه به دفتر شما مراجعه تقاضا مي كند قبول وكالت نموده و از وي دفاع نمائيد. شما در مقام وكيل مدير مسئول نشريه نحوه دفاع و استدلال واگر اشكالاتي به دادنامه وارد است مشروحا و مستدلا نظرات خود را مرقوم فرمائيد.

سوال دوم: يك فرد تبعه آلمان مدير عامل يك شركت آلماني است كه شعب آن در هامبورگ و تهران داير است مشاراليه طي نامه هائي از طريق خود در تهران به شركت هاي آلماني اعلام ميدارد آقاي ب كه ايراني است در ليست سياه دولت ايران قرار دارد و فرد شارلاتاني است. آقاي ب به دفتر شما مراجعه مينمايد از شما ميخواهد وكالت او را قبول نمايئد با قبول وكالت متن شكوائيه و اينكه چه مرجعي صالح به رسيدگي است بطور مشروح و مستدل بيان نمايئد.

سوال سوم- جعفر به اتهام ارتكاب قتل عمدي رضا به تقاضاي اولياي دم در دادگاه محكوم به قصاص مي شود و حكم به مرحله قطعيت مي رسد.قبل از اجراي حكم اولياء دم با دريافت و ديه از قصاص صرفنظر مي نمايند، در نتيجه حكم قصاص صادره تبديل به سه سال زندان مي شود. در هنگاميكه جعفر براي اجراي حكم در زندان بود دو نفر ديگر( يك زن و يك مرد) از خارج به كشور وارد و با ارائه مدارك مثبته به شما مراجعه و مدعي مي شوند كه همسر دوم و فرزند ديگر مقتول مي باشند و تقاضاي قصاص نفس دارند. حالي چنانجه شما وكالت نامبردگان را مي پذيريد چه اقدامي و در چه مرجع قضائي و به استناد كدام ماده يا مورد قانوني معمول مي داريد. مشروحا بيان كنيد و اگر وكالت نامبردگان را نمي پذيريد دلايل عدم پذيرش را مستدلا و مستندا به مواد قانوني بيان كنيد.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين دادرسي مدني - بهمن ۱۳۸۳

سوال اول:
محمود بموجب بيع نامه عادي منزل مسكوني خود را به حميد ميفروشد.ثمن معامله مبلغ هشتاد ميليون تومان بود. كه محمود شصت ميليون تمان از ثمن را دريافت و مورد معامله را تحويل حميد ميدهد و موافقت ميشود كه طرفين ظرف ۲ ماه در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و اقدام به تنظيم و ثبت و امضاي سند رسمي نمايند. قبل از انقضاي ۱ ماه مذكور حكمي از دادگاه صادر ميگرددكه كل پلاك اصلي ثبتي كه مورد معامله فرعي از پلاك اصلي بوده موقوفه اعلام گرديده و حميد اين خبر را در جرايد مطالعه ميكند. حميد كه مرد متشرعي بوده فورا پس از انتشار خبر مبني بر وقفيت پلاك مورد معامله طي اظهارنمه اي به مجمود اعلام ميكند كه با توجه به حكم صادره از دادگاه مبني بر وقفيت مورد معامله چون اين جانب خريدار ملك وقفي نيستم لذا معامله بايد فسخ گردد ليكن محمود ( فروشنده) پاسخي به اين اظهار نامه حميد نميدهد و اقدامي هم در زمينه فسخ به عمل نمياورد با گذشتن حدود دو ماه حكم وقفيت در ديوان عالي كشور نقض و حكم در مراجع قضائي كان لم يكن اعلام ميگردد.حميد (خريدار) با ارسال اظهار نامه به محمود ابلاغ ميكند كه چون حكم وقفيت مورد معامله (در محاكم قضايي فسخ شده لذا محمود را دعوت ميكند كه در روز معيني در دفتر اسناد رسمي حاضر شده و نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام نمايد. ليكن محمود در روز تعيين شده در دفرخانه حاضر نميشود لذا حميد با اخذ گواهي عدم حضور از دفترخانه اقدام به اقامه و طرح دعوي به خواسته الزام محمود به تنظيم سند مينمايد. محمود در قبال دعوي حميد مبادرت به طرح دعوي متقابل به خواسته فسخ معامله به استناد اظهار نامه ارسالي حميد مبني بر فسخ معامله مينمايد.
كارآموزان محترم خانمها و آقايان با مطالعه دقيق سوال مطروح وكالت هر طرف را كه معتقد هستند دعوي پيشرفت دارد به طور مستند و مستدل نظر خود را بنويسند كه آيا دادگاه بايد حكم مبني بر الزام محمود به تنظيم سند رسمي صادرنمايد و يا با توجه به اظهار نامه ارسالي حميد بيع را فسخ شده اعلام و بيع نامه را ابطال نمايد

لازم به يادآموري است كه در بيع نامه هيچ يك از طرفيت به تنهايي حق فسخ ندارند . اقاله اي هم صورت نگرفته است.

به كارآموزان محترم تذكر داده ميشود كه نظر خود را مستدلا با نگارش جملات حقوقي روان و با اختصار بنويسيد و از اطاله و حاشيه نويسي خودداري نمايند.(بارم ۱۰)

سوال دوم
زيد به استناد يك فقره چك در دادگاه حقوقي به طرفيت عمر و طرح دعوي نموده وجه چك را مطالبه مينمايد. عمر طرح دعوي نموده و و جه چك را مطالبه مينمايد. عمر و در اولين جلسه دادگاه با اعلام جعل با تعيين جاعل در مورد سند دعوي تقاضاي رسيدگي مينمايد. قبل از ختم جلسه رسيدگي عمر و متوجه ميشود كه چون در رابطه با اعلام جعل بار دلايل جعل بر عهده مدعي جعل است لذا اعلام جعل را استرداد و مدعي انكار مستند ميگردد. كارآموزان محترم پاسخ دهند:

۱-        آيا دادگاه بايد به ادعايي جعل رسيدگي نمايد يا نسبت به انكار.
۲-        در صورتي كه به فرض دادگاه وارد رسيدگي جعل گردد آيا با توجه به آنكه ادعايي جعل با تعيين جاعل صورت گرفته دادگاه به هر دو مورد يكجا رسيدگي ميكند يا يا رسيدگي به انتساب جعل به شخص معين را به دادگاه كيفري احاله ميدهد.

سوال سوم:
حسن در قبال طلب خود از حسين تقاضاي بازداشت منزل مسكوني حسين را از اجرا مينمايد اجرا امراتب بازداشت پلاك مورد معرفي حسين را به حسن به اداره ثبت املاك اعلام مينمايد ليكن اداره ثبت املاك پاسخ ميدهد كه حسين در پلاك مذكور مالكيتي ندارد و دفتر املاك حكايت از مالكيت حسين ندارد.

كارآموزان محترم پاسخ دهند كه با توجه به پاسخ ثبت املاك مربوطه و اين كه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط كسي را كه ملك در دفاتر املاك به نام وي ثبت رسيده باشد مالك ميشناسد.آيا راه قانوني ديگر براي بازداشت اين ملك وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر تحت چه شرايط قانوني ديگر حسن ميتواند ملك مسكوني حسين را بازداشت نمايد.

سوال چهارم:
در قانون آيين دادرسي مدني مصرح است كه قضات محاكم موظف اند در هر دعوايي حكم مقتضي صادر نمايند و نميتوانند به ادعايي اينكه در قضييه مطروح قانوني وجود ندارد و يا به بهانه نقص يا اجمال و ابهام يا تعارض قوانين از رسيدگي امتناع نمايند.

كارآموزان محترم پاسخ دهند كه:
۱-ايا قاضي با توجه به معاذير در فوق چنانچه از رسيدگي امتناع نمايد در قانون آيين دادرسي مدني چه حكمي براي وي پيش بيني شده است.
۲-آيا در اين قاعده در آيين دادرسي مدني استثنايي ذكر شده است يا خير؟
بالا
فهرست اصلي


اختبار ديماه ۱۳۸۴
  * آئين دادرسي مدني ديماه ۱۳۸۴

مدت ۲ ساعت- استفاده از قانون و جزوه و كتاب ممنوع است .

سوال اول-
الف) از ب مطالباتي به شرح زير دارد:
۱- به موجب دو قطعه چك هريك به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان كه هنوز سررسيد آنها نرسيده
۲- به موجب دو فقره سفته هريك به مبلغ يكصد ميليون تومان كه از سر رسيد آنها دوسال گذشته و واخواست هم نشده
۳- به موجب سند رسمي نامه اي كه يكماه به موعد پرداخت آن باقي مانده به مبلغ يكصد ميليون تومان
يكي از آشنايان الف به وي خبر مي دهد كه بدهكار وي (ب) اقامت كانادا را گرفته و مشغول فروش و حيف و ميل اموالش مي باشد و قريبا از ايران خاج مي شود. شخص الف به شما مراجعه كرده و با تفويض وكالت تقاضا نموده است كه نسبت به توقيف اموال ب اقدام كنيد. شما مستندا و مستدلا توضيح دهيد آيا شما با طرح دعوي به خواسته مطالبات الف مي توايند قرار تامين اموال ب را از دادگاه گرفته و اموال وي را بازداشت كنيد؟

سوال دوم
۱-دعوي مطالبه خسارات قانوني از قبيل خسارات عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد قانونگذار كدام ضابطه اي را براي اثبات و مطالبه خسارت ذكر نموده است .
۲-آيا در قوانين جمهوري اسلامي مطالبه خسارت تاخير تاديه پيش بيني شده است؟ چنانچه پيش بيني شده ميزان و كيفيت تعيين خسارات تاخير تاديه را توضيح دهيد.

سوال سوم
شخصي مقيم كشور استراليا است كه به هر علتي نمي تواند به ايران مراجعت نمايد لذا تصميم گرفته است كه همسر خود را بوسيله انتخاب وكيل طلاق دهد و از شما تقاضا نموده است كه يك پيش نويس جامع و مانع وكالت به منظور تفويض وكالت به شما براي وي تنظيم و ارسال نمائيد تا با مراجعه به كنسولگري ذيربط و گواهي امضاي وكالت نامه آنرا براي شما ارسال دارد.

شما لطفا ذيل اين سوال پيش نويس وكالت نامه را با كليه اختيارات اعم از وكالت در محاكم و اجراي آن در دفتر رسمي طلاق تنظيم نماييد به طوري كه مطلقا نيازي به حضور زوج در ايران و حضور در دفتر رسمي طلاق نباشد.

سوال چهارم
حسين از محمد طبق يك قطعه چك مبلغ ۵۰ ميليون تومان طلب داشته كه محمد در يك تصادف رانندگي فوت مي كند. نظر بر اينكه چك به علت نداشتن موجودي برگشت شده بود و تنها وارث محمد هم طبق گواهي انحصار وراثت يك پسر به نام حسن بود و از پرداخت بدهي پدرش طفره مي رفت حسين ناچار به دادگاه مراجعه و از حسن بدهي پدر را به وي مطالبه نمود.حسن در دادگاه حضور پيدا كرده و خط و امضاي چك را انكار نمود. حسين در قبال دستور دادگاه براي اثبات صحت و اصالت چك به گواهي دو نفر استناد نمود و دادگاه با اخذ گواهي از گواهان حكم داير بر محكوميت حسن به پرداخت ۵۰ ميليون تومان از محل ماترك مرحوم محمد صادر نمود. حكم صادره به لحاظ عدم تجديد نظر خواهي قطعي گرديد.

حسين براي اجراي حكم درخواست توقيف ملك مسكوني مرحوم محمد را نمود. لكن اداره ثبت املاك در پاسخ اعلام نمود كه پلاك مورد تقاضاي بازداشت در دفتر املاك به نام محمد ثبت نشده است لطفا شما مستندا و مستدلا پاسخ دهيد.

الف- آيا در جريان رسيدگي دادگاه اشكال قانوني وجود داشته كه دادگاه به آن توجه نداشته؟
ب- با توجه به پاسخ ثبت املاك ذيربط مبني بر عدم ثبت ملك به نام محمد در دفتر املاك آيا راههاي قانوني ديگري براي بازداشت ملك وجود دارد يا خير؟
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق تجارت -ديماه ۱۳۸۴

سوال اول)فرض كنيد شما وكيل و مشاور حقوقي يك شركت سهامي خاص مي باشيد كه اساسنامه آن دقيقا مطابق قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ تنظيم شده است سرمايه شركت به صد سهم با نام تقسيم و متساويا بين پنج سهمادار تقسيم شده است كه در اين سوال، نفرات اول تا پنجم ناميده مي شود. سه نفر از آنها اعضاي هيات مديره شركت مي باشند كه نفر اول رئيس هيات مديره و نفر سوم مدير عامل شركت هستند و نفر چهارم در خارج از ايران اقامت دارد و در ايران به كسي وكالت و نمايندگي نداده است و از طرفي مدت تصدي هيات مديره هم منقضي است .

حال مدير عامل شركت از شما خواسته است كه مقدمات تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه و تعيين مديرعامل و رئيس و نايب رئيس هيات مديره جديدشركت را فراهم و درجلسات لازم حاضر و بعنوان منشي جلسه، صورتجلسات لازم را تهيه و سپس مراحل ثبت آن را نزد اداره ثبت شركت ها انجام دهيد. شرح اقدامات و متن صورتجلسات لازم را بنويسيد. فرض سوال آنست كه درجلسه موعود، چهارنفر ديگر سهامداران شركت حاضر خواهند بود.

سوال دوم: شخص موسوم به الف بر روي سفته اي كه مخصوص تعهدات بيست ميليون ريالي بوده است ( حق تمبرتا سقف بيست ميليون ريال پرداخت شده است) تعهد كرده است كه مبلغ سي ميليون ريال در سررسيد ۱/۶/۸۴ در وجه شخص موسوم به (ب) پرداخت كند . شخص (ب) سفته را با مشخصات مزبورظهرنويسي كرده و به شخص موسوم به (ج) انتقال داده است. وجه سفته در سر رسيد مقرر پرداخت نگرديده است دارنده سفته به متعهد آن مراجعه و به تاريخ ديگري كه ۱/۸/۸۴ باشد بعنوان سررسيدجديد توافق كرده و مندرجات روي سفته را تغيير داده اند، ولي در سررسيد جديد هم وجه سفته پرداخت نشده و در نتيجه ظرف مدت قانوني واخواست شده است. دارنده سفته به قصد وصول وجه آن، به شما بعنوان وكيل داگستري مراجعه كرده تا نسبت به وصول وجه سفته اقدام كنيد.

با توجه به مراتب، خواهشمند است درجواب به اين سوال، ابتدا تحليل حقوقي خود را شرح و سپس متن دادخواستي را كه به دادگاه خواهيد داد مرقوم فرمائيد.

سوال سوم ) شخصي با تسليم اظهارنامه به اداره مالكيت هاي صنعتي، درخواست ثبت علامت تجارتي در طبقه مخصوصي كرده است، اداره مزبور با قبول تقاضا، آگهي تقاضاي ثبت را در روزنامه رسمي كشور منتشر كرده تا كسانيكه به تقاضاي ثبت علامت اعتراض دارند ظرف سي روز اعتراض خود را به مرجع صلاح تسليم كنند.
بدنبال انتشار آگهي فوق، دو نفر به دفتر كار شما مراجعه كرده يكي از آنها، مدعي است كه علامت مورد تقاضا، با علامت ثبت شده او شباهتي نزديك دارد كه مصرف كننده عادي را به اشتباه خواهد انداخت و دومي مدعي است علامت مورد تقاضا، توسط وي سابقه استعمال مستمر دارد ولي تاكنون اقدامي به ثبت آن نكرده است. شما بعنوان وكيل دو معترض، چه اقداماتي را نزد كدام مرجع و يا مراجع، ابتدائا و يا در ادامه بايد انجام دهيد.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق مدني- ديماه ۱۳۸۴

به دو پرسش زير پاسخ دهيد
هرپاسخ حداكثر در دو صفحه

سوال اول
مالك يك دستگاه خودرو آن را با سند وكالت رسمي با شرط عدم عزل وكيل و دريافت بهاي آن به وكيل واگذار مي كند. در سند وكالت تصريح شده است وكيل مي تواند با پرداخت عوارض و جريمه هاي مربوط به اين خود رو آن را به خود يا هر شخص ديگري منتقل كند. پيش از آنكه وكيل ومورد وكالت را به خود منتقل كند موكل فوت مي كند و وارث منحصر او با تقديم دادخواست، درخواست اعلام انفساخ وكالت به علت فوت موكل و ابطال سند وكالت رسمي را مي نمايد. به نظر شما دادگاه در اين پرونده چه حكمي بايد صادر كند؟ با استدلال حقوق و ذكر مستندات قانوني توضيح دهيد.

سوال دوم
يك باب مغازه به گونه مشاع در مليت دو شخص مي باشد كه با توافق يكديگر از آن بهره برداري و درآمد آن را ميان خود تقسيم مي كنند. به دليل پيدايش اختلاف ميان آنان در زمينه شيوه بهره برداري، يك از دو شريك تصميم مي گيرد درخواست فروش و تقسيم ثمن اين مغازه را بكند. در اين زمينه:

الف- درخواست فروش در چه صورتي پذيرفته مي شود؟
ب- فروش اين ملك از سوي چه مرجعي انجام مي شود؟
-در صورتيكه مرجع مزبور با فروش اين مغازه موافقت كند شريك ديگر از چه راه حلي براي تملك اين مغازه مي تواند بهره گيرد؟
-باذكر مستندات قانوني در زمينه بندهاي اف- ب- ب- پاسخ دهيد.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين دادرسي كيفري - ديماه ۱۳۸۴

سوال اول-آذرماه سال جاري ، هواپيماي C-۱۳۰ نظامي ارتش جمهوري اسلامي ايران با ۹۵ سرنشين از تهران عازم چابهار مي گردد. خلباني اين هواپيما به عهده يك افسر ارتش بوده است. خلبان هواپيما، بعداز پيمودن مسافتي با رادار فرودگاه مهرآبادتماس گرفته واظهار مي دارد كه يكي از موتورهاي هواپيما نقص فني دارد و اجازه مي خواهد كه تغيير مسير داده تا در فرودگاه مهرآباد به زمين بنشيند. مسئول رادار فرودگاه اجازه مي دهد كه هواپيما تغيير مسير داده تا در فرودگاه مهرآباد بنشيند. هواپيما در موقع نشستن با آپارتماني برخورد كرده و منفجر مي شود، در نتيجه اين انفجار همه سرنشينان هواپيما از جمله خلبان و چند تن از ساكنان آپارتمان كشته مي شوند. مسئله سقوط هواپيما در سطح عالي دولت تحت بررسي است. اطلاعات اجمالي حكايت از اين دارد كه هواپيما نقص فني داشته وخلبان هواپيما نيز با آگاهي از اين موضوع به پرواز اقدام نموده است. در فرض آگاهي اين موضوع يعني پرواز هواپيما با علم به نقص فني به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

۱-        تحقيق و بررسي موضوع در صلاحيت كدام مرجع قضائي است؟ دادسراي عمومي يا دادسراي نظامي ؟ ملاك ما در تعيين صلاحيت چه موضوعاتي هستند؟ پاسخ خود را با استناد به مواد قانوني بيان كنيد؟

۲-        با درگذشت خلبان هواپيما اصل شخصي بودن مجازات ها كه يك از اصول مهم آئين دادرسي كيفري است،چگونه قابل پياده شدن است؟ نظر شما در اين باره چيست؟ مرجع قضائي در برابراين موضوع چه تصميمي بايد بگيرد؟ پاسخ خود را با ذكر مواد استنادي بيان كنيد.

۳-        در خبرها آمده است كه يك تيم ۲۹ نفره از سازمانهاي دولتي و مقامات كشوري و لشكري مشغول بررسي سقوط هواپيما هستند. به نظر شما اين اظهار نظر ۲۹ نفره تا چه ميزان مي تواندعلت سقوط هواپيما را روشن سازد؟

۴-        در صورتي كه شما بعنوان وكيل شاكيان پرونده برگزيده شويد، براي اثبات اتهام به چه دلايلي استناد مي نمائيد؟ آن دلايل را باذكر مواد قانوني بيان كنيد.

۵-        در اين رهگذر هواپيماي دولت جمهوري اسلامي ايران متلاشي شده و به تعدادي از خانه هاي محل انفجار آسيب و خسارات فراواني وارد شده است. آيا اين خسارات قابل مطالبه هستند يا خير؟ در صورتي كه آن خسارات را قابل مطالبه مي دانيد، نحوه مطالبه چگونه است و زيان ديده بايد به كدام مرجع مراجعه نمايد؟ درصورتي كه به موادي از قانون اشاره مي نمائيد، آن مواد را نيز ذكر كنيد.

۶-در خبرها آمده بود كه دولت مشغول بررسي اين موضوع است كه ديه بازماندگان سقوط هواپيما را بپردازد.به نظر شما چه كسي بايد ديه را بپردازد؟آيا دولت مي تواند در اين كار اقدام كند يا خير؟

سوال دوم- آقاي ابراهيم به اتهام هاي گوناگون به شرح زير تحت تعقيب قرار گرفته است:
الف- در تهران به اتهام شكستن پلمپ موضوع ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات).
ب- در شيراز به اتهام منافي عفت و اخلاق عمومي موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات).
ج- در اصفهان به اتهام دفن اموات بدون رعايت نظامات موضوع ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات).
با توجه به اينكه تحقيقات مقدماتي پايان يافته و كيفرخواست در مورد هركدام از آنها نيز صادر شده و پرونده هاي در يك جا تمركز يافته اند، پاسخ دهيد كداميك از دادگاههاي تهران و اصفهان و شيراز صلاحيت رسيدگي به اتهام هاي فوق را دارند؟ استدلال شما در اين اخصوص چيست و به كدام ماده يا مواد قانوني استناد مي نمائيد.
بالا
فهرست اصلي


  * ثبت و امورحسبي - ديماه ۱۳۸۴

اين ورقه را براي آمادگي بيشتر اختبار شفاهي نگاه داريد.
احتراز از تقرير و بيان مطالب غير مطمئن موجد ارتقاء شان وكالت دادگستري است.
به هر دو سوال با اطمينان و قاطعيت پاسخ داده شود و از بيان مطالب اضافي پرهيزگردد.
استفاده از متون قانوني بدون ضرورت درج عين مواد مجاز ميباشد.

۱-سوال مربوط به مقررات ثبتي
براساس سند ازدواج رسمي اجرائيه اي در دفتر ازدواج تهران براي مطالبه يكهزار سكه بهار آزادي بابت مهريه زوجه صادر واز طريق اجراء ثبت به نشاني مندرج در سندكه نشاني خانه پدري زوج مي باشد جهت ابلاغ ارسال مي گردد. متعاقبا مامور اجراء به همان محل مراجعه و با وجود اعتراض پدر زوج داير بر عدم اقامت فرزندش در اين خانه چندين تابلو نقاشي اثر هنري پدر زوج را كه كارگاه نقاشي او در همان خانه استقرار داشت توقيف مي نمايد. با مراجعه پدر زوج به شما و ارائه مدارك لازم, مثبت مالكيت محل ابلاغ اجرائيه و نيز مدارك اشتغال فرزندش بعنوان افسر نيروي انتظامي در شهرستاني از استان هاي جنوبي ايران و استناد به شهادت همسايگان داير بر عدم سكونت فرزندش در محلي كه اجرائيه ابلاغ شده است. خواستار رفع توقيف از تابلوها شده و مداركي ارائه مي دهد كه مشخص مي نمايد تابلوها بابت سفارش اشخاص ثالث آماده شده و به مشتريان تعلق دارد.

بعنوان وكيل: الف- اعتراض پدر زوج بالحاظ مجموع مقررات و ضوابط قانوني قابل پذيرش است؟
در صورتي كه اعتراض پدر زوج را در خور پذيرش تشخيص مي دهيد.نحوه اقدامات وكالتي خود را براي احقاق حق موكل براساس مقررات ثبتي توضيح دهيد

۲-سوال مربوط به مقررات امورحسبي
بالحظ اينكه سن افراد اماره اي است قانوني بر حدوث بلوغ و رشد و شناسنامه هم بطور متعارف وسيله احراز سن ميباشد به موارد زير مختصرا پاسخ دهيد:
الف- سن ترتيب مسئوليت كيفري را با قيد مستند آن مشخص نمائيد.
ب- توضيح دهيد براي ترتيب مسئوليت حقوقي داير بر لزوم جبران خسارت ناشي از ضمان قهري,سن افراد ملاك مي باشد يا خير؟
ج – توضيح دهيد براي طرح دعوي اعم از حقوقي يا كيفري و نيز پاسخگويي به دعوي حقوقي و كيفري قانونا ملاك صلاحيت چه سني مي باشد؟ و آيا حصول سن رشد در تمام موارد مذكور ضروري است؟
د- از نظرمقررات موضوعه مملكتي با وجود عدم حصول سن بلوغ و رشد در شناسنامه امكان ازواج و انجام معامله متصوراست؟
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق جزا ديماه ۱۳۸۴

الف- به اتهام ارتكاب دو فقره توهين ساده ( توهيني كه موجب قذف نيست) موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي در تاريخ۸/۱۰/۱۳۸۳ در تهران مورد تعقيب قرار مي گيرد. علاوه بر آن و در همان تاريخ به اتهام اقدام به خارج كردن اموال تاريخي در تاريخ ۵/۷/۱۳۷۹ موضوع ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامي به دليل شكايت سازمان ميراث فرهنگي مورد تعقيب واقع مي شود.

ب- نيز به اتهام معاونت با (الف) در اقدام به خارج كردن اموال تاريخي مورد تعقيب واقع مي شود.
در بررسي سوابق متهمان موارد زير روشن مي گردد:

۱-        الف- قبلا و در تاريخ ۵/ ۵/۱۳۸۰ به اتهام ورود به عنف به منزل ديگري موضوع قسمت اول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامي به ۹ ماه حبس تعزيري محكوم شده كه پس از تحمل ۵ ماه از دوران محكوميت با حكم دادگاه از آزادي مشروط استفاده كرده است كه ارتكاب دو فقره توهين پس از خاتمه دوره آزادي مشروط بوده است.
۲-         (ب) نيز قبلا به دليل شركت با (الف) در ورود به عنف به منزل ديگري به ۶ ماه حبس تعزيري در تاريخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ محكوم شده كه محكوميت او به دلائلي تا ارتكاب جرم اخير يعني معاونت با الف در اقدام به خارج كردن اموال تاريخي اجرا نشده است.
۳-        پرونده پس از طي مراحل قانوني و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به يكي از شعب دادگاه هاي عمومي تهران ارجاع مي گردد كه وقت رسيدگي براي مهرماه ۱۳۸۴ تعيين و متهمان و وكلاي آنها در دادگاه حاضر مي شوند.
وكيل (الف) در دادگاه اولا تقاضا مي كند كه موكل وي در مورد توهين به دليل عدم قصد مجرمانه بر ارتكاب اين فعل و اينكه بكرات اظهار داشته كه قصد توهين نداشته و توجه به حسن نيت نامبرده تبرئه گردد. ثانيا اعلام ميدارد كه چون شاكي خصوصي ( سازمان ميراث فرهنگي) در زمينه اقدام به خارج كردن اموال فرهنگي گذشت خود را اعلام كرده دادگاه از تعقيب موكل وي خودداري نمايد. ثالثا به فرض آنكه، دادگاه نظر بر محكوميت موكل وي بر ارتكاب توهين دارد. با توجه به اينكه دو فقره توهين از زمره جرايم ارتكابي مختلف نيستند و مقصود مقنن از جرايم عمدي متعدد در ماده ۳۶ قانون مجازات كه به ممنوعيت تعليق مي انجامد جرائم عمدي مختلف است لذا در خواست تعليق اجراي مجازات موكل خود را مي نمايد.
وكيل (ب) نيز در دفاع از موكل خود به شمول مرور زمان و موقوفي تعقيب اشاره مي كند.
آيا استدلالهاي وكلا صحيح است يا خير؟ و آيا به نظر شما وكلاي متهمين مي توانند به جهات ديگري اشاره كنند كه بتواند كمك موثري به موكلين آنها باشد؟

سوال دوم (حداكثر پاسخ ده سطر)
الف- مدير عامل شركت خصوصي توليد كنندلوازم صنعتي(سهامي عام) به موجب مصوبه هيات مديره شركت موظف مي شود كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت تامين منابع مالي دعوت نمايد. بدين منظور از طريق يكي از دوستان خود با مدير عامل شركت خصوصي (X) آشنا و طبق قرارداد كتبي فيمابين شخص اخير متعهد مي گردد كه سرمايه نقدينگي را به صورت واسطه از طريق صاحبان سرمايه تامين كند و در ازاء اين كار ۱۵ درصد از سود را دريافت نمايد.مديرعامل شركت X ابتدا نزديكي از بانكها مبادرت به افتتاح حساب جاري به نام شركت X با شركت صنعتي مبلغ يكصد ميليارد ريال به دفعات به حساب جاري شركت صنعتي واريز نمايد.مديرعامل شركت صنعتي عليرغم اطلاع از اين مطلب كه منشاء منابع مالي دارائي و سرمايه بانك بوده با سكوت خود و با وجود واريز مبالغ ديگر هيچگونه اقدامي معمول نمي دارد.

سازمان بازرسي كل كشور كه در جريان امر قرار مي گيرد, در بررسي مدارك و اسناد بانك و شعبه مورد نظر متوجه مي گردد كه مبالغي به دستور رئيس شعبه به شماره حساب شركت صنعتي به مديريت آقاي (الف) واريز شده است كه در نتيجه رئيس شعبه بانك و مدير عامل شركت X و مديرعامل شركت صنعتي به عنوان مرتكبان اعمال و رفتار خلاف قانون معرفي مي شوند. پرونده اي تشكيل و به دادسراي ويژه جرايم كاركنان دولت ارجاع مي شود.

به توجه به سوال فوق:
اولا عناوين مجرمانه هريك از افراد فوق را مشخص كنيد
ثانيا عناصر تشكيل دهنده جرم و يا جرائم انجام شده و شرايط آنرا معين نمائيد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهانه روز پنجشنبه مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ كارآموزان وكالت از ساعت ۱۰ صبح به ساعت ۱۴ بعداز ظهر همان روز تغيير يافت

اطلاعيه
كارآموزن محترم توجه فرماييد:

استثنائا به دليل اجراي مراسم خاص ماه مبارك رمضان در حسينيه ارشاد، سخنراني از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ به ساعت ۱۴ بعدازظهر همان روز و در همان مكان تغييير يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي ذخيره هاي آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال۱۳۸۵

نحوه و زمان ثبت نام از پذيرفته شدگان(سهميه ايثارگران و سهميه آزاد)
                                       
اسامي ذخيره هاي آزمون ورودي كارآموزي
وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال۱۳۸۵

نحوه و زمان ثبت نام از پذيرفته شدگان:
پذيرفته شدگان ذيل بايد راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخه ۲۰/۹/۸۶ براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وكالت و كارآموزي با همراه داشتن مدارك ذيل در كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در تهران ميدان آرژانتين ابتداي خيابان زاگرس ساختمان شماره ۳ حضور بهم رسانند.
مدارك لازم:
۱-        اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسري)
۲-        اصل و كپي برابر اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه
تبصره: متقاضيان از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه, گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده ,مي باشد.
۳-        اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم (حداكثر تا تاريخ ۲۶/۸/۸۵).
تبصره: پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد (ورودي سال ۸۴و۸۵) و يا دكتري(ورودي سال ۸۳و بعد از آن) مي باشندو از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند .
۴-        شش قطعه عكس ۴*۳ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵-         اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد).
تذكرات:
        چنانچه پذيرفته شدگان در روز تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت.
        متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
        پذيرفته شدگاني كه در تاريخ مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمايند در صورت تكميل ظرفيت محل اشتغال و كارآموزي, حق اولويت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در اين خصوص را نخواهند داشت.(تعيين محل اشتغال بر اساس ظرفيت هاي باقي مانده در سال ۱۳۸۵ مي باشد)
        حضور پذيرفته شدگان در روز تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.
        نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, چنانچه پذيرفته شدگان ذيل فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون مورخه ۷/۶/۸۵ باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

اسامي پذيرفته شدگان در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به نشاني ذيل موجود مي باشد:

WWW.IRANBAR.ORG

سهميه ايثارگر
رديف -نام خانوادگي و نام-شماره شناسنامه -رتبه در سهميه
۱-بهروزيه حسينعلي -۱۱۱-۴۹ ايثارگر
۲-سمندر علي -۵۸۶۲-۵۰ ايثارگر
۳-فلاح ساعي قاسم -۵۱۸۵-۵۱ ايثارگر
۴-ذبيح زاده حاجي محمداسماعيل-۱۸۳-۵۲ ايثارگر
۵-حقمه حسين -۱۰۹۱-۵۳ ايثارگر
۶-حيدري تيمور -۹۹-۵۴ ايثارگر
۷-انصاري فرخليل -۴۸۷-۵۵ ايثارگر
۸-خاوئي احمد -۵۷-۵۶ ايثارگر
۹-منصوري حميدرضا -۱۸-۵۷ ايثارگر
۱۰-پويامهر مجيد -۵۰۸۹۸-۵۸ ايثارگر
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سهميه آزاد
رديف-نام خانوادگي و نام -شماره شناسنامه-رتبه
۱-خيري ملاقاسم رضا -۲۶۹۳-۱۱۵۳
۲-بلباسي عباس -۲۰۶۴۱-۱۱۵۴
۳-مقدسي سيدهادي -۱۸۰-۱۱۵۴
۴-مذهبي فضل -۹۹-۱۱۵۴
۵-نقويان نسيم -۶۰۰-۱۱۵۷
۶-داداشي رضا -۳۰۱۶-۱۱۵۸
۷-پيرهادي ليلا -۲۴۴۴-۱۱۵۹
۸-بختياري خويگان ندا -۱۲۱۵-۱۱۶۰
۹-كرباسي ميلاني امير -۱۷۳۴۲-۱۱۶۰
۱۰-محمدي ناصر -۴۵۱۲-۱۱۶۰
۱۱-مستجابي اشكان -۱۰۸۸۵-۱۱۶۳
۱۲-شفائي محمدرضا -۱۲۴۰-۱۱۶۴
۱۳-عبداللهي ساناز -۱۲۴۴-۱۱۶۴
۱۴-حكيمي ندا -۲۷۵۱۴-۱۱۶۶
۱۵-اورن مهري -۵۲۰۱-۱۱۶۷
۱۶-ابراهيمي جمال -۷۷۸-۱۱۶۷
۱۷-محمدعلي رضا -۱۰۱۹۶-۱۱۶۷
۱۸-سحابي روشن اسماعيل -۳۶۳-۱۱۷۰
۱۹-بيربيگ درويشوند فاطمه -۴۱۸۹-۱۱۷۱
۲۰-حسيني تركاني محمود -۱۳۵۷۹-۱۱۷۱
۲۱-دهقاني رسول -۷-۱۱۷۳
۲۲-قرباني غلامرضا -۱۱۳۱۷-۱۱۷۳
۲۳-تهراني سا ارمغان سادات -۳۴۲۲-۱۱۷۵
۲۴-مرادخاني فردين -۱۲۴-۱۱۷۶
۲۵-وحدتي زهره -۷۱۶۴۲-۱۱۷۷
۲۶-شمس محمودرضا -۱۶۰۲-۱۱۷۸
۲۷-زارع ميرك آباد عليرضا - ۲۱۱-۱۱۷۹
۲۸-آذرنگ هدي -۵۲۲۷-۱۱۷۹
۲۹-هراتيان افسانه -۱۳۲۷-۱۱۷۹
۳۰-رحيمي محمد -۵۸۴-۱۱۸۲
۳۱-ممتاز آتنا -۱۹۲-۱۱۸۳
۳۲-گائني زهرا -۵۱۵۴-۱۱۸۳
۳۳-ميركاظم سيده آتنا -۳۵۲۹-۱۱۸۵
۳۴-امراللهي بيوكي مينا -۵۵-۱۱۸۵
۳۵-صادق پور اسماعيل -۶۱-۱۱۸۵
۳۶-عبداللهي زيبا -۱۶۶۱۷-۱۱۸۵
۳۷-عرب مريم -۲۴-۱۱۸۹
۳۸-شاهرخ سيده ندا -۶۸۹۴-۱۱۸۹
۳۹-قرباني فتانه -۲۶۷۰-۱۱۹۱
۴۰-محمدي طلوتي سيد مهدي -۸۴۰-۱۱۹۲
۴۱-رضايي نيلوفر -۲۴۱۱۰-۱۱۹۳
۴۲-رحيم پور حصاري محمدرضا -۸۲۹-۱۱۹۴
۴۳-سررشته داري ناظري عباس -۳۰۳۹-۱۱۹۴
۴۴-ربيعي فرادنبه محمود -۴۱۳۶-۱۱۹۶
۴۵-مافي فائضه -۴۳۷-۱۱۹۶
۴۶-عبدي پور هادي -۹۸۵-۱۱۹۸
۴۷-حسيني فيروزكلايي سيدحسين -۱۹۷۲۱-۱۱۹۹
۴۸-سليماني مرضيه -۴۱۱۴۸-۱۲۰۰
۴۹-ميرقاسمي سيدمصطفي -۱۰۶۳۹-۱۲۰۰
۵۰-تقوي سيدعليرضا -۴۴۰۹-۱۲۰۲
۵۱-نظريان محمدرضا -۲۸۲-۱۲۰۳
۵۲-غفوري ميرسرائي حسين -۸۵۲۳-۱۲۰۳
۵۳-زارعي علي -۲۸۳-۱۲۰۵
۵۴-جليلي سيده مجتبي -۸۷۲-۱۲۰۶
۵۵-كچويي زهرا -۵۰۳۶-۱۲۰۷
۵۶-محمدي سفيدخاني حسين -۱۱۹۷-۱۲۰۷
۵۷-كريمي سراحي كرامت -۵۳۵-۱۲۰۹
۵۸-رضوي سيده راضيه -۲۶۱۷-۱۲۰۹
۵۹-آرين محمد -۵۹-۱۲۱۱
۶۰-مختاري محمدكاظم -۵۸۰۲-۱۲۱۲
۶۱-اسفندياري محسن -۶۶۷-۱۲۱۳
۶۲-نعيمي راحله -۱۱۳۲-۱۲۱۳
۶۳-مرادي داود -۹۵۲-۱۲۱۵
۶۴-كاظمي معصومه -۱۲۰۰۳-۱۲۱۶
۶۵-برومند بهناز -۲۶۹-۱۲۱۷
۶۶-سحرابي جميله -۲۴۳۷-۱۲۱۷
۶۷-قاسمي ليلا -۴۸۳۰-۱۲۱۹
۶۸-شاهرخي سيدنورالله -۸۳۸-۱۲۱۹
۶۹-فاضلي حكم آباد نورالهدي -۷۳۵۷-۱۲۲۱
۷۰-نوروزپورنوبيجاري محمد -۲۳۳۵-۱۲۲۲
۷۱-مشهدي منا -۳۵۶۱-۱۲۲۳
۷۲-كريمي مهدي -۷۱۴۹-۱۲۲۴
۷۳-جعفرزاده ابرقوئي حميده -۹۷-۱۲۲۴
۷۴-كيهاني الناز -۹۴۰۴-۱۲۲۴
۷۵-عسگري آناهيتا -۳۲-۱۲۲۴
۷۶-پژمان علي -۴۴۱۷-۱۲۲۸
۷۷-نظر نسترن -۱۷۵۷-۱۲۲۹
۷۸-جوادي زهرا -۱۱۳۱۲-۱۲۳۰
۷۹-كوشكي پويان -۸۰۶-۱۲۳۰
۸۰-باقري پيمان -۲۱۵۷-۱۲۳۲
۸۱-ترابي دلشاد آزاده -۲۷۰۲-۱۲۳۳
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi