لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
امور كارآموزان و اختبار (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تكاليف و وظايف دوره كارآموزي
  * مشخصات كميسيون كارآموزي :
-------------------------------------------------------------  * تكاليف و وظايف دوره كارآموزي

امور كارآموزي و اختبار

شرح وظايف كارآموزان وكالت

ماده ۱ - كارآموزان وكالت بايد از تاريخ صدور پروانه ، شروع به كارآموزي كنند و هيجده ماه بلاانقطاع وظايف كاآموزي را به شرح مواد آتي انجام دهند و پس از پايان دوره با تحويل مدارك كتبا ‘ اتمام دوره كارآموزي را به كانون وكلا اعلام نمايند .

تبصره : كارآموزاني كه براي ادامه تحصيل با موافقت كميسيون كارآموزي عازم خارج از كشور مي شوند ، دوره تحصيل آنها در صورت تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، عذر موجه تلقي مي گردد مشروط بر اينكه حداكثر ، ظرف ۶ ماه بعد از اتمام تحصيل به كانون وكلاء مراجعه و آمادگي خود را براي طي دوره كارآموزي اعلام كنند . مدت تحصيل در خارج از كشور نبايد بيش از مدتي باشد كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري براي دانشجويان بورسيه در هر رشته تعيين مي كند .

ماده ۲ - كارآموز موظف است تكاليف زير را در دوره كارآموزي تحت نظر كانون وكلاء انجام دهد :

۱ - ۲ ) انجام كارهائي كه از طرف كانون ارجاع مي شود .
۲ - ۲ ) حضور در سخنراني ها و كلاس هائي كه از طرف كانون تشكيل مي شود ( اين بند شامل كارآموزاني است كه در شهر تهران كارآموزي مي كنند ) .
۳ - ۲ ) كار در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه ها يا شعبه معاضدت قضائي يا كميسيون هاي كانون يا ساير قسمتهاي كانون .
۴ - ۲ ) حضور در دفتر وكيل سرپرست و انجام كار در نزد وي .
۵ - ۲ ) تهيه و تدوين و ارائه كار تحقيقي .

تبصره ۱ : كارتحقيقي بايد حاصل مطالعات و تحقيقات شخص كارآموز باشد .

تبصره ۲ : موضوع و مدت ارائه آن به كانون بر اساس تصميم كميسيون كارآموزي تعيين و به كارآموز ابلاغ خواهدشد .

تبصره۳ : كارآموزان بايد عناوين كار تحقيقي را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع كارآموزي به كانون پيشنهاد و تسليم كنند ، فرم مخصوص جهت پيشنهاد عناوين كار تحقيقي هنگام اخذ پروانه كارآموزي ارائه خواهد شد .

تبصره۴ : كار تحقيقي در تعدادي كه تعيين مي شود به كانون ارائه خواهد شد ، توصيه مي شود ديسكت آن نيز به كانون تسليم شود .

۶ - ۲ ) حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها ، حداقل ماهي چهار بار .
در رابطه با وظيفه حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري ، توجه به نكات زير ضرورت دارد :
الف - هدف از حضور در جلسات دادگاه هاي كيفري و مدني آن است كه كارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوي به قوانين و نحوه برخورد قضائي دادگاه با موضوع مطروح و دلايل رد و يا قبول استدلال ها و مستندهاي طرفين از جانب دادگاه آشنا شود ، تا بتواند در آينده ذخائر علمي خود را در اقدامات عملي مورد استفاده قرار دهد .

ب - يكي از چهار جلسه اي كه كارآموز هر ماه در آن حاضر خواهد شد بايد محاكمه كيفري باشد و كارآموز در تمام جريان محاكمه حضور داشته باشد و گزارش جامعي از پرونده شامل شكوائيه ، تحقيقات مقدماتي ، تامين ماخوذه از متهم ، قرار مجرميت ، كيفرخواست ، جريان محاكمه ، از قبيل نوع اتهام و ادله و تلخيص جريان تحقيقات و اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و مدافعات متهم و وكيل وي و راي دادگاه و مواد استنادي آن تهيه كند .

ج - منظور از حضور در محاكمات مدني ، حضور در جلسه اي است كه رسما ‘ تشكيل و محاكمه انجام گرديده باشد اعم از اينكه محاكمه منتج به ختم دادرسي شده يا نشده باشد . لذا در صورتي كه جلسه دادگاه بدون محاكمه تجديد شود ، حضور در اين جلسه دليل انجام وظائف كارآموزي محسوب نمي شود . در هر يك از جلسات دادرسي مدني بايد گزارش كاملي از متن دادخواست و ادله و مستندات آن و جريان محاكمه و اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان و تصميم كامل دادگاه تهيه شود .

د - گزارشهاي جلسات كيفري و مدني كه به شرح فوق تهيه مي شود ، بايد به طور منظم در دفتري جمع آوري و در مواقعي كه اعلام مي شود به كانون تسليم شود . مقتضي است كارآموزان گزارشهاي مذكور را حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلسه دادگاه ( بصورت تايپ يا پاكنويس ) تنظيم نمايند تا بتوانند بلافاصله در پايان دوره به كانون تحويل دهند .

تبصره : در دفتر مذكور تعيين فهرست و شماره گذاري صفحات ضرورت دارد .

ه ـ - كارآموزان مكلفند در پايان هر يك از گزارش هاي كيفري و مدني ، نظر خود را حدودا ‘ در ده سطر ، نسبت به دعواي مطروحه و اظهارات طرفين دعوا و نيز تصميم دادگاه ، اثباتا ‘ يا نفيا ‘ ، بطور مستدل بيان كنند . گزارش هاي كيفري و حقوقي و اظهار نظر كارآموزان ، جهت رسيدگي مورد مطالعه و بررسي اعضاء كميسيون كارآموزي واقع خواهدشد .

و - حضور كارآموزان وكالت در جلسات دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها ، به تعداد چهار بار در هر ماه ، حداقل تكليفي ميباشد كه كارآموزان موظفند آنرا انجام دهند لذا كسري حضور در جلسات دادگاه ها در هر ماه ، نمي تواند از طريق شركت اضافي در جلسات دادگاه ها در ماه هاي ديگر جبران شود ، بديهي است در صورت لزوم و تشخيص كميسيون كارآموزي ، تعداد شركت در جلسات دادگاه ها ، حسب مورد ، اضافه خواهدشد .

ز - هر چند حضور كارآموزان در جلسات دادگاه ها در هر روز بيش از يك جلسه بلا اشكال است ولي جزء انجام وظايف كارآموزي محسوب نمي شود و فقط شركت در يك جلسه از دادگاه ها در هر روز جزء انجام وظايف كارآموزي پذيرفته ميشود . توصيه مي شود كارآموزان هر هفته در يك جلسه از چهار جلسه دادرسي هاي مزبور شركت كنند و موضوع دعاوي اعم از مدني و كيفري نيز ، متنوع باشد .

ح - رديفهاي كارنامه كارآموزان مربوط به حضور در جلسات دادگاه ها بايد منظم و از نظر تقدم و تاخر تاريخ ها متوالي باشد و تاريخ حضور در جلسات موخر دادگاه نبايد قبل از تاريخ شركت در جلسه دادگاه با تاريخ مقدم باشد . كارنامه هائي كه رعايت اين ترتيب در آنها نشده باشد از نظر كميسيون كارآموزي قابل پذيرش نيست .

ط - كليه رديف ها و قسمت هاي كارنامه كارآموز كه مربوط به شركت در جلسات دادگاه ها مي باشد ، بايد در همان روزي كه كارآموز به در جلسه دادرسي شركت كرده تنظيم و توسط دادگاه گواهي شده باشد . لذا رديف ها و قسمت هائي كه دادگاه گواهي نكرده يا سفيد باشد توسط كانون يا اعضاي كميسيون كارآموزي ابطال مي شود .

ي - تهيه گزارش در پرونده هايي كه شخص كارآموز در آن وكالت دارد قابل پذيرش نيست .

ماده ۳ - كارآموزاني كه كليه تكاليف كارآموزي را انجام داده اند و كميسيون كارآموزي با شركت ايشان در اختبار موافقت كرده است ، چنانچه از شركت در اختبار خودداري نمايند ، موضوع در كميسيون كارآموزي مطرح و بر حسب وضعيت كارآموز و نحوه كارآموزي و علت عدم شركت در اختبار دوره كارآموزي آنان تمديد يا تجديد خواهد شد . در صورتي كه دوره كارآموزي تجديد شود ، كارآموز فقط مي تواند يكبار ديگر دوره كارآموزي را تجديد كند .

تبصره۱ : كارآموزاني كه در اختبار رد مي شوند مي توانند فقط يك بار ديگر دوره كارآموزي را تجديد و در اختبار شركت كنند .

تبصره۲ : عدم ارائه مدارك انجام كارآموزي بدون عذر موجه در مهلت هاي تعيين شده توسط كانون ، به منزله خودداري از انجام وظايف كارآموزي تلقي و موجب تجديد دوره خواهدشد . كارآموزان مذكور فقط يك بار ديگر حق تجديد دوره را دارند . در صورت ارائه عذر ، تشخيص موجه يا غير موجه بودن آن و اتخاذ تصميم مقتضي در خصوص اين كارآموزان با كميسيون كارآموزي خواهد بود .

تبصره ۳ : كارآموزاني كه كليه تكاليف كارآموزي را انجام اما جهت عدم شركت در اختبار عذري داشته باشند ، بايد قبل از اختبار موضوع را به كميسيون كارآموزي اعلام و درخواست تمديد دوره كارآموزي را بنمايند . در اين مورد كميسيون به موضوع رسيدگي و در صورت موجه بودن عذر با تمديد دوره كارآموزي تا اختبار بعدي موافقت خواهد نمود .

ماده ۴ - تجديد دوره بمنزله رد شدن در اختبار تلقي مي گردد . هر كارآموزي كه تجديد دوره مي شود بايد يك دوره كامل كارآموزي را طي كند .

تبصره : كارآموزاني در اختبار رد مي شوند كه معدل كتبي و شفاهي آنان كمتر از ده باشد . چنانچه معدل كل از ده تا دوازده باشد يك نمره كمتر از هفت و در صورتي كه معدل كل بالاتر از دوازده باشد دو نمره كمتر از هفت قابل پذيرش است .

ماده ۵ - اشتغال به كارآموزي وكالت براي دو دوره امكان پذير است . كارآموزاني به هر علت و با هر عذر ( اعم از موجه يا غير موجه ) اولين دوره كارآموزي را بلاانقطاع طي نكنند يا به هر علت ( نظير عدم انجام تكاليف دوره كارآموزي و رد شدن در اختبار ) دوره كارآموزي آنان تجديد شود فقط يك بار ديگر مي توانند كارآموزي بكنند چنانچه اين كارآموزان براي بار دوم كارآموزي را معوق گذاشته و دوره را بطور متوالي و بلاانقطاع طي نكنند يا تكاليف دوره كارآموزي را انجام ندهند يا به هر علت در اختبار شركت نكنند يا پس از شركت در اختبار رد شوند ، كارآموزي مجدد اين اشخاص در صورتي امكان پذير است كه در آزمون ورودي داوطلبان اخذ پروانه كارآموزي وكالت شركت نموده و قبول شوند و واجد كليه شرايط قانوني اخذ پروانه كارآموزي وكالت باشند .

تبصره : كارآموزاني كه از تاريخ صدور پروانه ، يكسال متوالي يا دو سال متناوب وظايف كارآموزي را انجام ندهند كارآموزي آنان منتفي است .

موفقيت روزافزون كارآموزان عزير را آرزومنديم .


بالا
فهرست اصلي


  * مشخصات كميسيون كارآموزي :

دبيركميسيون : آقاي

تاريخ تشكيل كميسيون : سه شنبه ها بعدازظهر ساعت ۱۵

مكان : اطاق كارآموزي ( طبقه دوم )

اعضاي كميسيون :
آقايان : اسماعيل مصباح اسكوئي - دكترناصر طاهري - دكتر ابوالفتح رفيعي آشتياني - دكتر جمشيدوحيدا و دكتر عليرضا آذربايجاني
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi