لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
امور كارآموزان و اختبار (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

اختبار تيرماه ۱۳۸۳
  * آئين دادرسي مدني - تيرماه ۱۳۸۳
  * حقوق مدني - تيرماه ۱۳۸۳
  * حقوق تجارت - تيرماه ۱۳۸۳
  * حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳

اختبار آذرماه ۱۳۸۲
  * حقوق تجارت ۱۳۸۲
  * حقوق مدني ۱۳۸۲
  * حقوق جزا ۱۳۸۲
  * آئين دادرسي كيفري ۱۳۸۲
  * آئين دادرسي مدني ۱۳۸۲
  * ثبت و امور حسبي ۱۳۸۲
سوالات آزمون ورودي اعضاي هيات علمي - مورخ ۲۵/۷/۸۲
  * قانون تجارت مهر ۸۲
  * حقوق جزا مهر۸۲
  * آ ئين دادرسي كيفري مهر ۸۲
  * اصول استنباط مهر۸۲
  * حقوق تجارت ۱۳۷۳
  * حقوق مدني مهر۸۲
-------------------------------------------------------------اختبار تيرماه ۱۳۸۳
  * آئين دادرسي مدني - تيرماه ۱۳۸۳

مدت دو ساعت – استفاده از كتاب قانون ممنوع است
سئوال اول - سعيد آپارتماني را از يك شركت ساختماني با سند مالكيت خريداري نموده و پدر ومادر خود را درآن آپارتمان اسكان داده و خود عازم خارج از كشور ميگردد۰ بعد از گذشت حدود يكسال يك روز مامور اجرا باتفاق مامور انتظامي و يك نفر كه خود را مالك آپارتمان معرفي مينمايد به محل مراجعه و آپارتمان را تخليه مينمايد۰ سعيد با اطلاع از ما وقع به تهران آمده وبا تعقيب قضيه متوجه ميشود كه شخصي باستناد يك مبايعه نامه بتاريخ مقدم ازمعامله وي با شركت فروشنده با طرح دعوي بطرفيت سعيد و شركت فروشنده با تقلب در ابلاغ اخطارها و ابلاغ واقعي متقلبانه با تحصيل حكم حضور و قطعي حكم تخليه را اجرا نموده است۰ سعيد به شما كه وكيل دادگستري ميباشيد مراجعه و تفويض وكالت مينمايد و شما اقدام به درخواست اعاده دادرسي مينمائيد۰ سئوالات بشرح زير است :
الف – شما درخواست اعاده دادرسي را در كدام دادگاه مطرح ميكنيد ؟ دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا دادگاه تجديد نظر تاييد كننده حكم ؟
ب - با توجه باينكه مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است در مسئاله مفروض ابتداي مهلت از چه تاريخي شروع ميگردد ؟
ج - با فرض اينكه بنظر شما دادگاه تجديد نظر صالح به رسيدگي باشد با توجه به اينكه طبق مفاد آئين دادرسي مدني دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي ماهيتي ميكند ترتيب رسيدگي به چه صورتي خواهد بود ؟ آيا ابتدا به موضوع جعل سند و احراز آن رسيدگي و سپس بعد از قبول اعاده دادرسي را ادامه ميدهد و حكم مقتضي را صادر مينمايد ؟
د - حكم صادره در رابطه با اعاده دادرسي اعم از اينكه دادگاه بدوي صالح باشد يا تجديد نظر مفاد حكم دادگاه متضمن چه دستور و نتايجي خواهد بود ؟ پاسخ خود را در چند سطر محدود و مختصر باستناد قانون مرقوم فرمائيد ۰ ( بارم سئوال ۸ )
سئوال دوم - شخصي در دادگاه بدوي و تجديد نظر محكوم به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال گرديده محكوم عليه به شما مراجعه و تفويض وكالت نموده و شما با توجه به اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب با قبول وكالت به هيات تشخيص شكايت مينمايد۰ ( البته با فرض اينكه شما صلاحيت شكايت به هيات تشخيص را دارا ميباشيد )
سئوالات اينستكه :
الف - در چه مهلتي بايد اقدام به طرح شكايت نمائيد ؟ آيا قانونگذار مهلتي پيش بيني نموده است يا هر زماني ميتوانيد مبادرت به شكايت نمائيد ؟
ب - آيا هيات تشخيص ميتواند اجراي حكم حقوقي ( مدني ) را تا رسيدگي قطعي متوقف نماييد ؟ نفيا " يا اثباتا " پاسخ خود را با استناد به قانون مرقوم فرمائيد۰
ج - هيات تشخيص پس از رسيدگي حكم به رد شكايت شما ميدهد آيا اين حكم قطعي است يا مجددا قابل طرح ميباشد۰ در صورتي كه قابل شكايت مجدد باشد مرجع شكايت و رسيدگي بعدي و جهت قبول شكايت را شرح دهيد۰ بارم سئوال ۶
سئوال سوم - در دعوايي كه از طرف دادگاه با توجه به قرارداد طرفين داوري به يك نفر داور ارجاع گرديده و داور در مدت تعين شده از طرف دادگاه راي خود را صادر و ثبت دفتر دادگاه نموده است چنانچه داور پس از ثبت راي خود را دفتر دادگاه متوجه اشتباهي در راي خود گردد آيا ميتوانيد راي خود را اصلاح نمايد ؟ پاسخ خود را نفيا يا اثباتا با استناد قانوني موقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳
سئوال چهارم - شخصي در دعوي مطالبه دين قطعا محكوم به پرداخت شده و اجرائيه نيز صادر گرديده محكوم له تقاضاي بازداشت اموال محكوم عليه را نموده است و اجرا با معرفي محكوم له يك آپارتمان شصت متري و يك خودرو پيكان محكوم عليه را بازداشت مينمايد بر اثر اعتراض محكوم عليه دادگاه اموال بازداشتي را جز مستثنيات دين تشخيص و حكم به رفع بازداشت ميدهد , پس از صدور اين حكم محكوم عليه فوت نموده و محكوم له مجددا توقيف همان اموال را خواستار ميشود۰ وراث عليه متوفي با استناد به راي دادگاه مدعي مستثني بودن آ ن اموال در بازداشت مجدد شده اند آيا اجرا با توجه به اعتراض وراث باستناد حكم صادره دائر بر مستثني بودن اموال بازداشتي بايد از توقيف همان اموال امتناع نمايد يا ميتواند همان اموال را كه قبلا جز مستثنيات دين بوده بازداشت نمايد ؟ پاسخ را مستندا به قانون مرقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳

بالا
فهرست اصلي


  * حقوق مدني - تيرماه ۱۳۸۳

مدت ۲ ساعت
سئوال اول – در پرونده كيفري بين طرفين به شرح سندي عادي توافق ميشود كه متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاكي وكالت بلاعزل تفويض نمايد تا شاكي با بهره از وكالت مزبور ملك متهم را براي وصول ضرر و زيان ناشي از جرم بفروشد۰ شاكي نيز متعهد ميشود به محض تنظيم وكالتنامه رضايت و انصراف خود را از تعقيب كيفري متهم به دادگاه اعلام كند ولي تعهد شاكي درمتن وكالتنامه رسمي ذكر نميشود شاكي از اعلام رضايت به دادگاه ميفري امتناع مينمايد و در نتيجه به مجازات و پرداخت ضرر و زيان در حق شاكي محكوم ميگردد در حالي كه شاكي نيز تاكنون از اختيار خود مندرج دروكالتنامه استفاده نكرده است متهم با توضيح مراتب فوق دادخواستي به دادگاه حقوقي تقديم ابطال و فسخ وكالتنامه را درخواست ميكند۰ دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ ميكند تا تصريح نمايد۰ ابطال وكالتنامه را تقاضا دارد يا فسخ آنرا تا بر مبناي درخواست او دعوي رسيدگي شود۰ توضيح دهيد تكليف دادگاه به خواهان صحيح بوده يا خير و استدلال شما چيست ؟ خواهان در مقام توضيح خواسته خود اعلام بطلان وكالتنامه را تقاضا ميكند بنظر شما دادگاه با فرض اينكه خواسته اعلام بطلان وكالتنامه است چه رائي بايد صادر كند و با چه استدلالي ؟ بارم ۱۰
سئوال دوم -
درمبايعه نامه اي مقرر شده هرگاه خريدار چكهاي مربوط به ثمن معامله را در سررسيد معين نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چكهاي مزبور سه فقره در سررسيد توسط فروشنده وصول شده است چك چهارم توسط بانك محال عليه بلامحل اعلام و پس از آن چك پنجم نيز فاقد موجودي بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چك اخير از طريق اجراي اداره ثبت اقدام نموده ولي اموالي از خريدار جهت فروش و وصول و ايصال وچه چكها بدست نميايد۰ فروشنده ضمن اعلام آمادگي براي استرداد وچه سه فقره چكهاي وصولي بشرح دادخواست تقديمي اعلام انفساخ مبايعه نامه را از دادگاه حقوقي تقاضا ميكند نظر مستدل خود را در مورد قبول يا رد دعوي فوق بيان نمائيد۰ بارم ۵
سئوال سوم –
مردي ملكي را كه طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده با اين عبارت در ظهر مبايعه نامه به همسر خود انتقال ميدهد " كليه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار كردم به همسر خود خانم۰۰ " مشاراليها نيز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خويش منتقل مينمايد ملك مزبور آپارتماني است كه هنوز از طرف فروشنده به خريدار تحويل نشده است ۰ با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست ميكند با طرح دعوائي مناسب ملك را به او بازگردانيد نظر شما چيست اگر زوج را محق بدانيد دادخواستي حداكثر در ۱۵ سطر براي زوج تنظيم نمائيد و اگر زوج را محق تشخيص نميدهيد توضيح مستدل خود را بيان نمائيد بارم ۵

طراح – دكتر غلامرضا طيرانيان۰ فقط استفاده ازمتن قوانين ( بدون هرگونه توضيح و زيرنويس ) مجاز است۰

بالا
فهرست اصلي


  * حقوق تجارت - تيرماه ۱۳۸۳


اختبار كتبي حقوق تجارت تيرماه ۱۳۸۳
سئوال يكم :
بازرگاني به شما مراجعه ميكند و اظهار ميدارد كه دادگاه بدوي در يك دعوي به ضرر او راي داده است و اكنون ميخواهد تجديد نظر خواهي كند با توجه به اينكه تمبر دادخواست در مرحله تجديد نظر خواهي زياد است و او قادر به پرداخت اين هزينه نيست درخواست تقديم دادخواست اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را دارد۰
۱ -         آيا دادخواست اعسار مي دهيد ؟
۲ -         اثباتا يا نفيا بطور مستدل نظرات خود را بيان نمائيد۰ ۲ نمره
سئوال دوم -
يك شركت سهامي عام در يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري اعلام ميكند سهامداراني كه داراي سهام بي نام هستند ظرف سه ماه به شركت مراجعه و سهام بي نام خود را تبديل به سهام با نام كنند در غير اينصورت سهام آنها باطل ميگردد۰
يكي از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهي به شركت مراجعه ميكند و متوجه ميشود كه شركت سهام وي را باطل اعلام كرده و برابر آن سهام با نام صادر و به يكي از سهامداران شركت فروخته اند از لحاظ حقوقي استدلال كنيد :
۱ -         آيا عمل شركت قانوني است يا نه ؟
۲ -         به عنوان وكيل سهامدار مارالذكر براي وي چه مي توانيد بكنيد ؟ مثبت يا منفي آنرا استدلال كنيد و راه حل قانوني و قضائي آنرا بنويسيد۰ ۵ نمره
سئوال سوم -
يك شركت ساختماني ( سهامي خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پيش فروش كرده و با خريداران قرارداد منعقد ميكند براي تامين درها و پنجره هاي آپارتمان هاي مزبور شركت با مسئوليت محدود به نام ب تاسيس ميشود۰ مديرعامل شركت الف به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره شركت ب مشغول به كار ميشود۰
آيا عمل مديرعامل شركت الف قانوني است ؟ مثبت يا منفي آنرا به طور كامل با توجه به قانون تجارت به ويژه قانون شركتهاي سهامي استدلال كنيد۰ ۵ نمره
سئوال چهارم :
شركت سهامي خاصx به حكم دادگاه ورشكسته ميشود در بين طلبكاران و مدعيان حق آن شركت كه به اداره تصفيه امور ورشكستگي مراجعه ميكنند شخصي وجود دارد بنام A كه با ارائه يك فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون تومان تقاضا دارد در عداد طلبكاران قرار داده شود۰ چك مزبور را الف و ب دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت كه امضاي آنان به بانك محال عليه معرفي شده صادر كرده اند۰A علاوه بر مراجعه به اداره تصفيه دعوائي نيز به طرفيت دو مدير امضا كننده در محكمه حقوق طرح نموده و با اين ادعا كه مسئوليت مديران مزبور نيز تضامني است صدور حكم بر محكوميت آنان را به پرداخت وجه چك بنحو تضامن تقاضا نموده است مديران در پاسخ اين ادعا دفاع كرده اند كه چك موضوع دعوي بابت قسمتي از ثمن معامله اي در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چك در مبايعه نامه ذكر گرديده و تاريخ مبايعه نامه به ماه قبل از تاريخ چك ميباشد و قرار بوده كه اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود ليكن به علت قابل ملاحظه بودن قيمت تمبر مالياتي مربوط به سفته پنجاه ميليون توماني چك صادر شده است و نتيجه گرفته اند كه چك به حساب شركت صادر شده و آنان نبايد مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفيه تقاضاي A را در خصوص قرار گرفتن وي در شمار غرما رد كرده با اين استدلال كه مطابق اساسنامه شركت مديران حق انجام معامله اي كه برا ي آن چك صادر شده نداشته اند وشركت مسئوليتي در مورد پرداخت آن ندارد۰
با عنايت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهيد تصميم اداره تصفيه در مورد مردود دانستن ادعايA درست است يا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه A در باب دعاوي بايد چگونه مبادرت به صدور راي نمايد۰ ۸ نمره
موفق باشيد۰

بالا
فهرست اصلي


  * حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳


سئوالات آزمون حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳
قوانين مورد نياز :
ثبت – امور حسبي – مدني - آئين دادرسي مدني – مجازات اسلامي و قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲
مدت آزمون ۲ ساعت است ذكر عين مواد قانوني ضرورت ندارد فقط به دو سئوال پاسخ داده شود۰
سئوال اول -
در مناطقي از كشور كه در اجراي مقررا ت ثبت عمومي املاك ميبايد به ثبت برسد توضيح دهيد كه آيا دعوي خلع يد و نيز رفع تصرف عدواني ( اعم از حقيقي و كيفري ) ازمالكين كه املاك آنها مجهول المالك شناخته شده قابليت استماع دارد يا خير ؟
سئوال دوم -
اثر تاريخ را در اسناد رسمي و عادي توضيح داده و مشخص نمايد سندي كه فاقد تاريخ بوده و يا تاريخ آن مخدوش است از لحاظ احراز اهليت و نيز اعتبار سند چه وضعي دارد۰
سئوال سوم -
درامور ثبتي در كدام مورد ارائه گواهي انحصار وراثت ضرورت دارد و اساسا مقررات موضوعه امكان تحصيل گواهي انحصار وراثت را به غير وراث ميدهد ؟
سئوال چهارم –
حدود اختيارات قانوني قيم را با ولي قهري در امور مالي و غيرمالي مقايسه كرده و ضرورت نظارت دادستان را در هر مورد مشخص نمايد۰

بالا
فهرست اصلي


اختبار آذرماه ۱۳۸۲
  * حقوق تجارت ۱۳۸۲

سئوال اختبار حقوق تجارت
آذر ماه۱۳۸۲ - استفاده از قانون تجارت مجاز است

اداره تصفيه امور ورشكستگي كه امر تصفيه شركت سهامي x ورشكسته را عهده دار گرديده با موضوعات زير مواجه شده است۰

الف - بانك y ، ۵ فقره سفته به اداره ارائه كرده كه z آنها را صادر كرده بوده و x پشت آنها را امضاء نموده و z با دادن سفته ها به بانك y از تسهيلاتي بر خوردار گرديده است ۰ سفته ها عندالمطالبه و در وجه حامل بوده و بانك ۱۸ ماه پس از تاريخ صدور اقدام به واخواست سفته ها كرده خواسته y اين است كه وجه سفته ها به آن پرداخت شود۰

ب - x قبل از ورشكستگي براتي بعهده ب و در وجه ج صادر كرده كه مورد قبول قرار گرفته ولي قبل از سررسيد x ورشكسته شده است آيا اداره تصفيه مي تواند از ب بخواهد كه طلب x را كه باعتبار آن برات صادر كرده به اداره تصفيه بپردازد كه مورد استفاده همه طلبكاران قرار گيرد .

ج - x ظهرنويس چكي است كه دارنده آن A ميباشد . A ۱۴ روز بعد از تاريخ مندرج در چك به بانك محال عليه مراجعه كرده ، ولي بعلت عدم موجودي پرداخت صورت نگرفته است . A بتصور آنكه ميتواند وجه چك را از صادر كننده دريافت كند تقاضاي صدور گواهي عدم پرداخت نكرده ، اما از مراجعه به صادر كننده نتيجه اي نگرفته و ۲۰ روز بعد از تاريخ مندرج در چك مجددا به بانك محال عليه رجوع كرده و بتقاضاي او گواهي عدم پرداخت صادر شده است آيا اين گواهي در مهلت مقرر صادر شده است ؟

د - طبق مصوبه هيات مديره شركت x صدور اسناد تعهد آور شركت با امضاي مديرعامل و رياست هيات مديره داراي اعتبار است الف چكي در اختيار دارد كه فقط داراي امضاي مديرعامل است و بانك محال عليه از پرداخت آن خودداري كرده است .

آيا اين چك عليه شركت قابل استفاده است ؟ با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت مستدلا تشريح كنيد اداره تصفيه در مورد موضوعات فوق الذكر چگونه بايد اتخاذ تصميم نمايد ؟
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق مدني ۱۳۸۲

حقوق مدني تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۲
وقت يكساعت و نيم - به دو پرسش زير پاسخ دهيد

يكم – شخصي فوت كرده و ورثه او پيش از پرداخت بدهي هاي مورث خود اقدام به تقسيم تركه ميان خود كرده اند . بستانكاران از دادگاه درخواست ابطال اين تقسيم را كرده اند در اين زمينه دادگاه چه حكمي بايد صادر كند ؟ باستدلال حقوقي و ذكر مواد قانوني مربوي پاسخ دهيد۰

دوم - آپارتماني با مساحت ۱۵۰ متر مربع و با سند انتقال رسمي مورد معامله قرار گرفته بعد از مدتي معلوم شده ۱۵ متر اضافه مساحت دارد . با توجه به قوانين موجود براي هريك از فروشنده و خريدار در اين مورد چه حقي وجود دارد و چه اقدام قانوني براي وي متصور است ؟
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق جزا ۱۳۸۲

حقوق جزا ( ستفاده از قانون مجازات آزاد است۰ )
لطفا به هر دو سئوال زير با استدلال كافي و در حد خواسته شده پاسخ دهيد ۰

سئوال اول – ( حداكثر پاسخ دوازده سطر )

الف – متهم است به سرقت عادي موضوع ماده ۶۶۱ ( x ) قانون مجازات اسلامي و ب متهم است به معاونت در سرقت مذكور در بررسي سوابق آنها مشخص ميشود كه :

۱ - « الف » قبلا به اتهام ارتكاب دو فقره جزائم مستوجب مجازات تعزيري با رعايت تعدد جرم به يك سال و نيم حبس تعزيري به علاوه يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده كه يك ونيم حبس تعزيري را بطور كامل متحمل و آزاد شده اما به دليل قصور مامورين اجرا مجازات نقدي درمورد وي اجرا نگرديده است۰

۲ - « ب » داراي يك فقره ساقه محكوميت كيفري به مدت يك سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شلاق به دليل ارتكاب جرم سرقت عادي استكه با تحمل شلاق و همچني نيمي از مدت مجازات حبس خور با درخواست آزادي مشروط آزاد شده و به ارتكاب جرم اخير ( معاونت در سرقت ) در طول مدت آزادي مشروط وي بوده است۰

پرونده با حضور متهمان و وكلاي مدافع آنان در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد وكيل مدافع الف در دفاع از موكل خود اولا با توجه به وضع خاص وجواني او درخواست تخفيف مجازات را مي نمايد و ثانيا اعلام مي دارد كه اگر چه مجازات جزاي نقدي موكل او اجر نشده است اما اين به دليل قصور مامورين اجرا بوده و درهر حال نبايد دادگاه حكم به جمع مجازاتها در مورد موكل وي صادر نمايد ، زيرا نميوتوان عمل او را تعدد دانست . وكيل مدافع ب نيز درخواست تخفيف و آنگاه تبديل و تعليق مجازات موكل خود را مينمايد و علاوه بر آن اعلام ميدارد كه چون موكل او در آزادي مشروط مرتب جرم معاونت در سرقت شده و مجازات قبلي او نيز سرقت بوده لذا با توجه به عدم اختلاف دو جرم ( سرقت قبلي و معاونت در سرقت فعلي ) دادگاه بايد قاعده تعدد را از اين حيث رعايت و فقط مجازات احتمالي را طبق ماده ۴۷ ق۰ م۰ ا تشديد كند و نبايد از قاعده جمع مجازات ها استفاده نمايد۰

با توجه به مساله بالا :
اولا حدود محكوميت متهمان با توجه به شرايط و مقتضيات هر يك چقدر است ؟
ثانيا : آيا دفاعيات وكلاي مدافع متهمان صحيح و منطبق با قانون است ؟

سوال دوم – ( حداكثر پاسخ هشت سطر )
الف – مديرعامل يك ساختمان دولتي از ب كارگر ساختماني كه در جوار سازمان دولتي قراردارد ، با وعده دادن انعام قابل توجهي مي خواهد كه سنگ خاك و نخاله هاي ناشي از عمليات ساختماني كارگاه را كه در حاشيه يكي از ديوارهاي سازمان دولتي انباشته شده ، جمع آوري و زير ديوار را پاكسازي نمايد .

ب بدون اطلاع امر به مسئول و همچنين مهندس ناظر كارگاه كه هنگام حادثه در قسمت ديگر كارگاه حضور دارند ، با بيل و كلنگ به پاكسازي زير ديوار مي پردازد ، كه در اثنا كار به دليل تخليه بيش از حد زير ديوار جهت پاكسازي ، قسمتي از ديوار فرو مي ريزد و به دليل اين فرو ريزي ب زير ديوار مصدوم و مجروح ميگردد . با استمداد وي مهندس ناطر و مسئول كارگاه كه در نقطه اي دور از حادثه قرار داشتند ، به كمك ب مي شتابند و او را از زير ديوار خارج و سريعا به بيمارستان منتقل ميكنند كه متاسفانه ب در بيمارستان فوت مي كند۰

پاسخ دهيد كه مبناي مسئوليت هر يك در حادثه اتقاق افتاده ( مقصود مسئوليت مدير سازمان دولتي شخص ب مسئول كارگاه و مهندس ناظر ميباشد ) چيست و توجيه ارتباط علي بين وقوع حادثه و عمل مقصر يا مقصرين چگونه است ۰

( × ) ماده ۶۶۱ ق . م . ا . در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در موارد فوق نميباشد ، مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .
موفق باشيد .
بالا
فهرست اصلي


  * آئين دادرسي كيفري ۱۳۸۲

سئوالات آئين دادرسي كيفري

سئوال اول –
در پرونده اي كيفري آقاي حسن۰۰۰۰ و غيره به اتهام تجاوز به اراضي ملي شده ، تحت تعقيب قرا ر گرفته اند . دادگاه عمومي محل پس از اعمال رسيدگي هاي مقدماتي در مورخه ۳/۲/۷۹ ضمن صدور قرار اظهار نظر نموده است كه :

در خصوص شكايت اداره كشاورزي عليه آقاي حسن۰۰۰ و غيره نطر باينكه از تاريخ تقديم شكايت ( تاريخ تقديم شكات ظاهرا مورخه ۱۰/۷/۶۴ بوده است ) تاكنون پرونده منجر به صدور حكم نشده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده است . لذا مستندا به ماده ۱۷۳و ۶ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر اعلام ميگردد .

با تجديد نظر خواهي شاكي پرونده در دادگاه تجديد نظر استان مطرح و قرار موقوفي تعقيب صادره ، باستناد مرور زمان عينا تاييد گرديده است . در پرونده كيفري ديگري آقاي نعمت۰۰۰۰باتهام تصرف عدواني اراضي دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرد .

دادگاه عمومي در سال ۱۳۷۹ با استدلال اينكه : چون از تاريخ طرح اولين شكايت قريب شش سال سپري شده است ( شكايت اوليه درسال ۱۳۷۳ مطرح شده است ) و پرونده بهر دليل منجر به صدور راي نشده است با عنايت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه باستناد ماده ۱۷۳ ق - آ - د - ك قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام داشته است پرونده بر اثر تجديد نظر خواهي شاكي در مرجع تجديد نطر استان مطرح گشته ودادگاه تجديد نظر با استدلال اينكه :

بزه تصرف عدواني داراي مجازات بازدارنده نيست و اينكه كيفر باز دارنده كيفري عمومي است۰۰۰۰ و كيفري كه جعل شارع باشد يا آنرا امضا كند تعزيري است اما آنرا كه حكومت جعل كند باز دارنده است۰۰۰ عليهذا بزه تصرف عدواني ( داراي ) مجازات تعزيري است نه باز دارنده ، مستندا به بند ۲ ماده۲۵۷ ق - آ - د - ك - قرار موقوفي تعقيب صادره را فسخ نموده است۰

بابررسي صورت مسئله فوق اينكه مجازات تجاوز باراضي ملي شده وتصرف عدواني اراضي دولتي واحد است ( حبس از يك ماه تا يكسال مضوع را از ديد گاه شمول مرور زمان ( بحث آئين دادرسي كيفري ) و اينكه در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع تعزيرات است مرورزمان جاري است يا خير ، همراه با مستندات قانوني مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و نظر صحيح تر را انتخاب فرمائيد۰

سئوال دوم :
درمورد متهمي كه بارتكاب به زناي محصنه كمتر از چهار بار در دادگاه اقرار نموده و سپس آنرا انكار كرده ، دادگاه بلحاظ فقد ادله شرعيه درمورد زناي محصنه حكم برائت صادر نموده ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستندا بماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده است .

محكوم عليه درحكم محكوميت تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به دبوان عالي كشور ارسال شده است . در اين مورد دو رويه از طرف دو شعبه ديوان عالي كشور اتخاذ گرديده است . يكي از شعبه ديوان عالي كشور خود را صالح به رسيدگي و اظهار نظر تشخيص داده و راي صادره را كلا تاييد نموده است ، اما شعبه ديگر با تاييد راي برائت در مورد زناي محصنه در مورد رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر خواه در خصوص محكوميت اش به حبس تعزيري كمتر از ده سال موضوع را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته است ( ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )

بنظر شما راي كداميك از شعبه ها از لحاظ بحث صلاحيت صحيح تر است . پاسخ را با ذكر مباني قانوني نظريه خود مرقوم فرمائيد۰

بنظر شما در شرايط حكومت قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم مسئله به چه كيفت خواهد بود۰

سئوال سوم –
در قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري به مسئله خلاف بين شرع و قانون بودن احكام دادگاههاي كيفري اشاره گرديده است۰ با توجه به قوانين معتبر موجود :

اولا - حلاف بين شرع و قانون بودن احكام را تعريف بفرمائيد۰

ثانيا - در موارديكه احكام قطعي دادگاهها بنظر شما حلاف بين شرع و قانون است كيفيت عملكرد در خصوص اعتراض باحكام دادگاهها چيست ؟

ثالثا : تصميمات شعب تشخيص ديوان عالي كشور درمورد تشخيص خلاف بين شرع و قانون بودن احكام يا رد ردخواست مربوطه قابل شكايت و اعتراض مجدد است يا خير ؟ و آيا در مورد حكمي ميتوان بدفعات و بطور مكرر بعنوان خلاف بين شرع و قانون بودن درخواست تجديد نظر نمود۰

سئوال چهارم :
قرار تامين هائي كه مقام محترم قضائي ميتواند درمورد جرائم اطفال صادر نمايد كدام ها هستند ؟

سئوال پنجم :
اگر به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهمي صادر شود آيا با همان اتهام ميتوان اورا تحت تعقيب مجدد قرار داد ؟

سئوال ششم :
آيا بازپرس ميتواند درمورد پروند ه هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا يا لواط است تحقيقات را بدون ارجاع دادستان ( يا معاون ايشان ) شروع نمايد ؟

سئوال هفتم :
دادگاه كيفري استان كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب ( مصوب سال ۸۱ ) تاسيس آن پيش بيني شده است چه نوع دادگاهي است ؟ وصلاحيت رسيدگي به چه جرائمي رادارد ؟ و از چند قاضي تشكيل ميشود۰

توضيح : وقت جمعا دوساعت است پاسخ به همه سئوالات اجباري است مراجعه به مجموعه قوانين آزاد است۰بالا
فهرست اصلي


  * آئين دادرسي مدني ۱۳۸۲

آئين دادرسي مدني آذر ماه ۱۳۸۲ وقت دوساعت
به سئوالات زير پاسخ دهيد :

۱ - اگر خواهان محل اقامت خوانده را زندان تعيين كرده باشد و خوانده پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم از زندان آزاد شود تكليف ابلاغ اوراق قضائي براي جلسات بعد چيست ؟

۲ - موكل وكيل خود را در تاريخ ۱۵/۶/۸۲ از وكالت عزل كرده و درهمان روز مراتب را به دادگاه اطلاع داده است و با ارسال اظهار نامه براي وكيل عزل را به وي اعلام نموده كه اظهارنامه درتاريخ ۲۵/۶/۸۲ به وكيل ابلاغ شده است۰ وكيل با اختيار صلح وسازش كه در وكالتنامه داشته درتاريخ ۲۰/۶/۸۲ با طرف دعوا صلح نموده و در دفتر اسناد رسمي سازش نامه تنظيم و به دادگاه ارسال و درخواست ختم دعوا را به سازش نموده است۰
با توجه به قوانين موضوعه و اصول و قواعد حقوقي دادگاه در اين مورد بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد ؟

۳ - راننده كاميوني كه محل اقامت او شهر سمنان است درشهر كرج به علت بي احتياطي در رانندگي و عدم كنترل كاميون با ديوار باغي برخورد و خساراتي به آن وارد ميكند۰ با استدلال و استناد به قوانين و مقررات مشخص نمائيد ، كدام دادگاه براي رسيدگي به مطالبه خسارت صالح است ؟

۴ - منظور از وحدت منشا و ارتباط كامل بين دو دعوا چيست ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد ؟
بالا
فهرست اصلي


  * ثبت و امور حسبي ۱۳۸۲

حقوق ثبت وامور حسبي - آذرماه ۱۳۸۲ وقت دو ساعت
به چهار سئوال زير پاسخ دهيد۰

الف - حقوق ثبت
۱ - ازديد گاه حقوقي دو معامله در چه صورتي معارض محسوب ميشود ؟ براي احتراز از وقوع تعارض يا تقليل آن چه تمهيد قانوني وجود دارد ؟

۲ - درهنگام تحديد حدود ملكي متقاضي ثبت حضور نداشته است و ملك با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد شده است۰

۱ - ۲ ) آيا متقاضي ثبت حق اعتراض به تحديد حدود دارد يا نه ؟
۲ - ۲ ) در صورتيكه حق اعتراض داشته باشد مدت اعتراض و زمان شروع آن را بنويسيد۰
۳ - ۲ ) مرجع و نحوه اعتراض و چگونگي رسيدگي به آنرا بنويسيد۰

ب - امور حسبي
۱ - مالكيت ورثه نسبت به ماترك متوفي با وجود طلبكاران از نظر حقوقي چه وضعي دارد ؟ براي اينكه ورثه در مقابل اشخاص ثالث ( مازاد بر تركه ) عملا مسئوليتي نداشته باشند درقانون چه تمهيداتي پيش بيني شده است۰

۲ - پدري به ولايت از فرزند صغير خودآپارتمان متعلق به اورا ميفروشد فرزند مزبور پس از رسيدن به سن رشد متوجه ميشود كه آپارتمان متعلق به او را با قميتي كمتر از قميت واقعي فروخته شده است۰
آيا ميتواند اقدامي بنمايد ؟ چگونه و به چه نحو ؟

استفاده از قانون آزاد است۰

بالا
فهرست اصلي


سوالات آزمون ورودي اعضاي هيات علمي - مورخ ۲۵/۷/۸۲
  * قانون تجارت مهر ۸۲

قانون تجارت
شركت سهامي x كه موضوع فعاليت ثبت شده آن صادرات و وادرات است هيات مديره اي دارد مركب از ۳ نفر از ۶ سهامداران مدت زماني پس از تشكيل ۲ نفر از ۳ نفر اعضاي هيات مديره صورتجلسه اي تنظيم كردند و طي آن تصميم گرفتند كه به علت بروز مشكلاتي در صادرات و واردات ، سرمايه شركت را در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني بكار اندازند و اين تصميم را به مرحله اجرا در آوردند و معاملات متعددي به نام شركت انجام دادند و لز حسابهاي جاري شركت چك هاي زيادي صادر كردند كه تعدادي از آنها باعدم پرداخت روبرو شد . طلبكاران به شركت مراجعه كردند و با هيات مديره جديدي مواجه شدند هيات مديره اخيزالذكر اظهار داشتند كه تعهدات مديران قبلي به زيان شركت قابل استناد نيست و نمي توانند آن تعهدات را ايفاد كنند طلبكاران چون به مديران قبلي دسترسي نداشتند ، براي احقاق حق و كوتاه كردن دست مديران جديد از دخالت در دارايي هاي شركت به موجب دادخواستي صدور حكم ورشكستگي شركت را تقاضا كردند . هيات مديره جديد در دفاع از دعوي و رد درخواست ورشكستگي مطالبي را در دادگاه مطرح كردند .
با توجه به مقررات موضوعه و اصول مسلم پذيرفته شده در حقوق تجارت تشريح كنيد دادگاه در خصوص اين دعوي چه حكمي بايد صادر كند ؟
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق جزا مهر۸۲

حقوق جزا _ وقت : ۷۵ دقيقه

سوال اول : " الف " و " ب " به عنوان شركت در جرم موضوع ماده ( ۵۲۹ ) قانون تعزيرات تحت تعقيب ميگيرند و " ج " نيز به عنوان معاونت در همين جرم تعقيب مي شود در بررسي سوابق آنها مشخص ميگردد كه " الف " قبلاً يك بار به اتهام همين جرم محكوم به مجازات حبس تعزيري شده و با تحمل دوران محكوميت آزاد گرديده است " ب " فاقد سابقه كيفري است و " ج " نيز قبلاً به جزاي نقدي در جرمي مستوجب كيفر تعزيري محكوم شده كه محكوميت او قطعي ولي تا تاريخ ارتكاب جرم اخير موضوع ماده ( ۵۲۹ ) اجرا نشده است در دادگاه وكيل مدافع الف درخواست تخفيف و تعليق مجازات موكل خود را مي نمايد و وكلاي مدافع " ب " و " ج " نيز درخواست تخفيف و تبديل مجازات موكل خود را مي كنند در عين حال وكيل ج نيز تعليق مجازات موكل خود را تقاضا مي نمايد .
با توجه به سوال بالا :
اولاً : حدود مجازات متهمان را با توجه به شرايط آنها و با تاكيد بر اينكه كليه آنان داراي مسئوليت جزايي هستند مشخص كنيد .
ثانياً : آيا دادگاه مي تواند ا درخواست وكلاي متهمان موافقت كند يا خير ؟
ثالثاً : چنانچه هر سه نفر متهمان به حبس محكوم شوند كدام يك از آنان مي توانند بعد از انقضا نيمي از مدت مجازات درخواست آزادي مشروط نمايند ؟
سوال دوم : ماده ( ۵۰۸ ) قانون مجازات اسلامي را حداكثر در ده سطر تجزيه و تحليل كنيد و انتقاد يا انتقادات وارد بر آن را عنوان نمائيد .
بالا
فهرست اصلي


  * آ ئين دادرسي كيفري مهر ۸۲

آئين دادرسي كيفري

به دو پرسش از چهار پرسش زير پاسخ دهيد :
۱ - جايگاه بازپرس و حدود اختيارات و وظايف او را با عنايت به مقررات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( اصلاحي ۲۸/۷/۸۱ ) توضيح دهيد :
۲ - نظام ادله قانوني و امتناع وجداني قاضي ( دلائل معنوي ) را شرح دهيد : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران از كداميك از دو نظام فوق الذكر معثيت شده است ؟
۳ - اصل برائت ( فرض برائت ) و جايگاه آنرا در قوانين موضوعه ايران بيان كنيد :
آثار اصل برائت را فقط نام ببريد و راجع به يكي از آثار آن به انتخاب خود توضيح دهيد .
۴ - مصونيت اماكن و منازل ماموران سياسي به چه معناست ؟ اين مصونيت بر مبناي كدام كنوانسيون استوار و قابل استناد است ؟
توجه : استفاده از مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري و قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن در جلسه امتحان بلامانع است .
بالا
فهرست اصلي


  * اصول استنباط مهر۸۲

اصول استنباط _ وقت : يك ساعت وسي دقيقه

به سه سوال از چهار سوال زير پاسخ دهيد :
سوال اول : مشهور اصولين ، اصاله الصحه را اصل مي دانند يا اماره و بچه دليل ؟
سوال دوم : ماهيت اصل تاخر حادث چيست و در چه مواردي قابل اجرا است ؟ در ضمن مثال توضيح دهيد .
سوال سوم : وچه تقديم امارات بر اصول و هم چنين دليل تقديم استصحاب بر ساير اصول چيست ؟
سوال چهارم : سه اصطلاح شك در مقتضي ، شك در وجود رافع و شك در رافعيت موجود را با ذكر مثال براي هر يك توضيح دهيد ( سه اصطلاح ياد شده در زمينه انواع مختلف استصحاب مطرح شده است )
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق تجارت ۱۳۷۳

استفاده از كتاب قانون تجارت آزاد است .
شركت سهامي خاص الف ، حسب تقاضاي يكي از طلبكارانش به حكم دادگاه ذيصلاح ورشكسته شده ، اين شركت با پرداخت ۵۰% از سرمايهاش تشكيل گرديده و مديران آن با وجود نياز مبرم شركت از مطالبه سرمايه تاديه نشده خود داري نمودهاند . در اساسنامه شركت انتقال سهام موكول به موافقت مديران شركت گرديده است . آقاي ب كه دارنده ۵۰ سهم از كل سهام شركت بوده با ارسال اظهار نامهاي خطاب به شركت اعلام داشته كه تصميم گرفته سهام خود را از قرار هر سهم به مبلغي كه تعيين نموده است به ج بفروشد و خواسته است كه شركت ظرف مدت يك ماه با اين انتقال موافقت نمايد . به اين تقاضا ترتيب اثر داده نشده و ب ۴ ماه پس از تاريخ ثبت اظهار نامه ، بدون موافقت شركت سهام خود را با ظهر نويسي در پشت اوراق سهام به ج واگار كرده است . اداره تصفيه كه امر تصفيه شركت الف را بعهده گرفته با اشخاص زير مواجه شده است :
شركت ايتاليايي د كه به توليد موكت اشتغال دارد و در تمام دوران فعاليت تجارتي شركت الف ، با آن شركت همكاري داشته و به محض اعلام شركت مذكور كالاهايي را كه سفارش ميداده ، بدون آن كه نيازي به گشايش اعتبار اسنادي باشد ارسال ميداشته است ، با فرستادن اخرين سفارش ، اطلاع پيدا كرده است كه شركت الف ورشكسته شده است ، بلافاصله به اداره تصفيه مراجعه و تقاضا كرده كه چون عين كالاها موجود ميباشد به آن شركت مسترد گردد . كالاها به بندر عباس رسيده و تشريفات گمركي آن به تقاضاي حق العمل كاري كه از طرف صاحب كالا مامور بوده انجام شده و كالاها به وي تسليم شده و او هم به يك متصدي حمل تحويل داده كه به تهران حمل نمايد ، ولي هنوز اقدامي صورت نگرفته است .
D كه با ارائه يك فقره برات مدعي است دارنده آن برات ميباشد و A آن را در وجه Bصادر كرده و B به نفع C ظهر نويسي نموده و C فقط مبادرت به امضاء در ظهر برات نموده و بدين ترتيب برات به مالكيت وي در آمده است ، علاوه بر امضايB و C در ظهر برات ، امضاي شركت الف نيز در پشت اين سند ملاحظه ميشود . نام شركت الف به عنوان براتگير در متن برات قيد شده ولي امضاي او در روي برات وجود ندارد . D ادعا ميكند كه شركت الف به عنوان برات گير پشت برات را امضاء كرده ، در حاليكه مديران شركت ورشكسته الف ادعا دارند كه برات از طريق ظهر نويسي به آن شركت انتقال داده شده و آن شركت نيز با ظهر نويسي برات در اختيار D قرار داده است . سر رسيد برات به رويت بوده و ۱۵ ماده پس از تاريخ صدور اقدام به واخواست عدم تاديه رسيده است . تقاضاي D از اداره تصفيه اين است كه چون شركت الف بعنوان براتگير برات را قبول كرده است در عداد غرماء قرار گيرد .
ي با ابراز يك فقره چك اظهار ميدارد كه شركت الف ظهر آن چك را بدون قيد هيچ عبارتي امضاء كرده است . صادر كننده چك شركت با مسئوليت محدود ق ميباشد و چك در وجه ل صادره شده است . ل يك ماه پس از تاريخ چك به بانك محال عليه مراجعه كرده و به علت نداشتن موجودي ، گواهي عدم پرداخت صادر شده است . ل به اداره تصفيه رجوع كرده و تقاضا نموده در شمار غرماء قرار گيرد . با درنظر گرفتن مقررات موضوعه و اصول و قاواعد حقوق تجارت مستدلا و مشروحا توضيح دهيد اداره تصفيه :
اولا : براي وصول بقيه ارزش اسمي شركت الف كه بدون پرداخت باقي مانده بايد به ب مراجعه نمايد يا ج و اساسا آيا انتقال سهام قانونا صورت گرفته است يانه ؟
ثانيا : با شركت ايتاليايي د چگونه بايد برخورد كند ، آيا دعوي استرداد آن شركت قابل پذيرش است يا نه ؟
ثالثا : آيا بايد به تقاضاي D ترتيب اثر دهد و يا نه و چنانكه دعوي به طرفيت امضاء كنندگان اين سند طرح شود ، دادگاه مامور رسيدگي به چه نحو بايد مبادرت به صدور راي نمايد ؟
رابعا : نسبت به تقاضاي ي چگونه بايد عكس العمل نشان دهد ، آيا بايد وي را به عنوان طلبكار شركت بشناسد يا نه و در صورتيكه پاسخ مثبت باشد تحت چه عنوان ؟

بالا
فهرست اصلي


  * حقوق مدني مهر۸۲

حقوق مدني _ وقت : يكساعت و نيم
شخصي كه به موجب سند وكالت رسمي ، نمايندگي فروش خانه موكل خود را دارد اقدام به فروش خانه موكل مي كند . در دو صورت زير ، حكم قانوني معامله انجام شده از سوي وكيل چه مي باشد
الف : چنانچه معامله پس از هر تاريخ عزل وكيل و پيش از آگاهي وكيل از عزل خود واقع شده باشد
ب : چنانچه معامله پس از فوت موكل و پيش از آگاهي وكيل از فوت موكل واقع شده باشد
پاسخ پرسش هاي مزبور را با استدلال حقوقي و ذكر مستند بيان كنيد

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi