لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
نظرات و پيشنهادات ، وكلاي دادگستري
راجع به امور صنفي وكلاء و كانون

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مقدمه
   * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران
   * تعداد و كليات اظهارنظر ها
   * بررسي ميزان كمي نظرات
   * بررسي ميزان كيفي نظرات
   * نامه و پيشنهادات آقاي دكتر بهروز اخلاقي
   * الف ) طراحي و راه اندازي سايت در خور شان كانون وكلا شامل امكانات ذيل :
   * ب ) تاسيس نهاد داوري ويژه كانون وكلا شامل :
   * ج ) تقويت و گسترش بعد آموزش كانون از طريق :
   * د ) شناساندن كانون وكلا در جامعه از طريق :
   * ه ـ ) تقويت بخش ارتباطات بين المللي كانون وكلا از طريق :
   * و ) تقويت بخش انتشارات كانون شامل :
   * ز ) ساماندهي و فعالتر نمودن كميسونهاي مختلف كانون از طريق :
   * اظهار نظر آقاي كشاورز ، راجع به نامه آقاي دكتر اخلاقي
   * نامه و پيشنهادات آقاي حسين زينعلي
   * الف ) مسائل اساسي كانون وكلاي دادگستري
ضرورت داشتن برنامه مدون ۵ ساله توسعه كانون

   * ضروت اجراي طرح اصلاح ساختار سازماني كانون
   * داشتن طرح مدون براي ماده ۱۸۷
   * هماهنگي بين كانونها ، تشكيل اتحاديه وكلاء
   * ضرورت سازماندهي مجدد و تخصصي كردن وكالت
   * ب ) ايجاد سايت اطلاع رساني كانون وكلاء
   * آموزش استفاده از اينترنت
   * كارهاي حقوقي نرم افزاري
   * ج ) جايگاه قضائي ، مسائل آموزشي ، تبليغي و روابط بين الملل كانون
   * انتشار هفته نامه و روزنامه كانون
   * استفاده از رسانههاي عمومي
   * برگزاري مسابقات علمي حقوقي
   * برگزاري مسابقات تخصصي داخلي
   * تحرك بين المللي و ايجاد سازمانهاي منطقهاي
   * نتيجه و پيشنهاد
صفحه ۲
   * مباني آسيب شناسي مشكلات جامعه وكالت و كانون مركز
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi