لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات و پيشنهادات ، وكلاي دادگستري
راجع به امور صنفي وكلاء و كانون (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نظرات و پيشنهادات ، وكلاي دادگستري
راجع به امور صنفي وكلاء و كانون

  * مقدمه
  * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران
  * تعداد و كليات اظهارنظر ها
  * بررسي ميزان كمي نظرات
  * بررسي ميزان كيفي نظرات
  * نامه و پيشنهادات آقاي دكتر بهروز اخلاقي
  * الف ) طراحي و راه اندازي سايت در خور شان كانون وكلا شامل امكانات ذيل :
  * ب ) تاسيس نهاد داوري ويژه كانون وكلا شامل :
  * ج ) تقويت و گسترش بعد آموزش كانون از طريق :
  * د ) شناساندن كانون وكلا در جامعه از طريق :
  * ه ـ ) تقويت بخش ارتباطات بين المللي كانون وكلا از طريق :
  * و ) تقويت بخش انتشارات كانون شامل :
  * ز ) ساماندهي و فعالتر نمودن كميسونهاي مختلف كانون از طريق :
  * اظهار نظر آقاي كشاورز ، راجع به نامه آقاي دكتر اخلاقي
  * نامه و پيشنهادات آقاي حسين زينعلي
  * الف ) مسائل اساسي كانون وكلاي دادگستري
ضرورت داشتن برنامه مدون ۵ ساله توسعه كانون

  * ضروت اجراي طرح اصلاح ساختار سازماني كانون
  * داشتن طرح مدون براي ماده ۱۸۷
  * هماهنگي بين كانونها ، تشكيل اتحاديه وكلاء
  * ضرورت سازماندهي مجدد و تخصصي كردن وكالت
  * ب ) ايجاد سايت اطلاع رساني كانون وكلاء
  * آموزش استفاده از اينترنت
  * كارهاي حقوقي نرم افزاري
  * ج ) جايگاه قضائي ، مسائل آموزشي ، تبليغي و روابط بين الملل كانون
  * انتشار هفته نامه و روزنامه كانون
  * استفاده از رسانههاي عمومي
  * برگزاري مسابقات علمي حقوقي
  * برگزاري مسابقات تخصصي داخلي
  * تحرك بين المللي و ايجاد سازمانهاي منطقهاي
  * نتيجه و پيشنهاد
-------------------------------------------------------------  * مقدمه

از آنجائيكه مشاركت وكلاء و كارآموزان در چگونگي اداره امور كانون از اهم اهداف هيئت مديره محترم كانون مركز ، مخصوصا رياست محترم هيئت مديره جناب آقاي كشاورز ميباشد ، متعاقب اقدامات انجام شده ، توسط كميسيون محترم روابط عمومي طي نامه شماره ۳۵۰۴ مورخ ۲۱/۳/۸۱ كه براي تمامي همكاران محترم كانون مركز ارسال گشته و نيز در نشريه داخلي شماره ۲۵ درج گرديد ، تعدادي از همكارن نظرات خويش را ارسال نمودهاند ، كه براي اطلاع ازنظرات ايشان ، ابتدا عين نامه كميسيون روابط عمومي ، سپس گزارش كلي نظرات و نامههاي ارسالي و آنگاه عين دو مورد از نظرات ، كه تقريبا پوشش دهنده ساير نظرات ارسالي بوده است ، براي آگاهي همكاران محترم و نيز اظهار عقيده ايشان تقديم ميگردد . اميد است با بحث و ارسال نظرات خويش ، امكان استفاده از نظرات وكلاء محترم بهتر از گذشته فراهم باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران

همكار گرامي با سلام و احترام ،
به آگاهي ميرساند كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز با هدف شناساندن نقش مهم وكيل دادگستري و كانون وكلاي دادگستري در تعميم و تعميق عدالت در جامعه و ايجاد روابطي صميمانه و شفاف بين كانون و وكلاي دادگستري از يكسو و ايجاد روابط روشنگرانه و نتيجهبخش با مردم ، سازمانها ، نهادهاي دولتي و غيردولتي از سوي ديگر تشكيل شده است . بديهي است اين كميسيون در نيل به اهداف خود زماني موفق خواهد بود كه از همكاري و همراهي مستمر شما همكار محترم برخوردار شود . لذا انتظار دارد با ارائه نظرات ، پيشنهادها ، اطلاعات و انتقادات خود در خصوص مسائلو مشكلات حرفهاي و نحوه اداره و انجام وظيفه ارگانها و كميسيونهاي كانون ما را ياري فرمائيد . مطمئن باشيد كه نظرات ارائه شده با كمال دقت بررسي ، نسبت به آنها اقدام و نتايج آن اعلام خواهد شد . اميد است كه اين همكاري و همفكري منجر به توسعه و بهبود ساز و كارهاي اداري و اجرائيكانون ، جهت ارائه هر چه بيشتر خدمات به وكلاي محترم دادگستري شود . با ما به نشاني روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز صندوق پستي شماره۱۵۸۷۵/۳۱۴۶ كدپستي ۱۵۱۴۹ يا دورنگار شماره۸۷۷۱۳۴۰ ميتوانيد تماسبرقرار كنيد .
با تجديد احترام
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * تعداد و كليات اظهارنظر ها

بعد از ارسال نامه روابط عمومي ، گذشته از اظهار نظرهاي شفاهي همكاران كه به طرق مختلف به كميسيون روابط عمومي يا اعضاي محترم هيئت مديره انتقال يافته است ، در حدود ۱۵ نفر از همكاران نظرات كتبي ارسال كردهاند كه براي تمامي آنها ، پاسخ تشكر كتبي و تبادل نظريه انجام شده است . در اين خصوص حائز اهميت است كه با وجود چند هزار وكيل محترم ، دريافت فقط ۱۵ عدد اظهار نظر كتبي ، حكايت از فقدان ساز و كار مناسب برقراري رابطه مكتوب و منظم بين همكاران و كانون ميباشد و نيازمند بررسي دلايل و اسباب وضعيت مذكور ميباشد . زيرا شكي نيست كه همكاران زيادي همواره با كانون وكلا در ارتباط هستند و لكن علت اينكه به چه دليلي اين ارتباط به صورت مكتوب و سازمان يافته دچار اشكال به شرح فوق است ، خود جاي بررسي و اظهار نظر اهل فن دارد .
زيرا براي تحقق هر چه بيشتر مشاركت فعال و سازمان يافته همكاران در اداره امور كانون و كميسيونها ، نياز به بسترهاي ارتباطي مناسب و در حال حاضر استفاده موثر از شبكه اطلاع رساني و پست الكترونيكي ميباشد كه اين مهم از حيث فني هم اكنون از طريق اختصاص نشاني پست الكترونيكي و نيز امكان اظهار نظر مستقيم از طريق سايت اطلاع رساني ، براي كليه وكلاء و كارآموزان در سطح كشور فراهم شده است ، لكن بحث محتوايي مشاركت همكاران ، بحث ديگري است كه لازم است ، براي رفع موانع آن و گسترش فرهنگ مشاركت مدني وكلاء در اين خصوص راهكارهاي مناسب ديگري فراهم گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * بررسي ميزان كمي نظرات

فهرست همكارن محترمي كه اظهار نظر كتبي نمودهاند و مشاركت كمي ايشان حسب صفحات بعضا دست نويس ۱۰ سطري معمولي تا صفحات تايپ شده ۲۵ سطري فشرده ، به شكل ذيل برآورد شده است :
آقاي حسين يوسفي ، ۲ صفحه
آقاي سيد مهدي نقيبي ، ۵ صفحه
آقاي محسن كريمي تيمجاني ، ۷ صفحه
آقاي عباس پارسا منش ، ۲ صفحه
آقاي فرامرز جوادي ، ۱ صفحه
تعدادي از وكلاي دادگستري تهران ، ۱ صفحه
آقاي عباس آزاد پور ، ۳ صفحه
آقاي دكتر بهروز اخلاقي ، ۴ صفحه
آقاي غلامرضا كاميار ، ۲ صفحه
آقاي سيد محمد علي دادخواه ، ۵ صفحه
آقاي فرهاد بشر دوست ، ۱۳ صفحه
آقاي دكتر حميد وارسته ، ۲ صفحه
آقاي حسين زينعلي ، ۵ صفحه

بالا
فهرست اصلي


  * بررسي ميزان كيفي نظرات

صرف نظر از تعداد ۱۵ فقره اظهار نظر كتبي و با توجه به نوع محتويات نظرات ، كه بعضا درد دل از اوضاع و احوال وكلاء و كانونها و بعضا اشاره به مسائلي دارد ، كه خارج از حيطه و اختيار قانوني هيئت مديره كانون ميباشد ، در خصوص اعلام نظرات و پيشنهاداتي كه ميتوان از طريق هيئت مديره كانون مستقلا يا توسط تهيه و طرح به صورت مصوبه اقدام نمود ، برخي از مهمترين نكات بيان شده عبارت است از :
حمايت از وكلا براي برخورد نامناسب برخي مراجع قضائي و نيروي انتظامي .
فقدان مصونيت كاري براي وكلاء .
حمايت مالي از وكلاي جوان .
تاكيد بر محتويات امتحانات اختبار .
امكان ادامه تحصيل وكلاء .
تعديل ماليات وكلاء .
توسعه باجه تمبر در شهرستانها و ساختمان كانون مركز .
تلاش براي معرفي نقش وكيل در جامعه و معرفي وكلا در دادگستريها .
در دسترس بودن اطلاعات كامل كميسيونها و امكان مشاركت بهتر در كميسيونها .
تشكيل تيمهاي بازرسي براي نظارت بر كار وكلا .
جلسات منظم با مسئولان دادگستري .
انتشار منظم و متوالي نشريات كانون .
توسعه عزم ملي احترام به قانون .
طرد روشهاي تملق گويانه .
لزوم نظم و ترتيب در امور داخلي كانون ها و كميسيونها .
سرمايه گذاري براي توليد و توسعه آثار هنري معرفي نقش سازنده وكلاء .
احترام به پيش كسوتان وكلاء .
تدارك مكان باشگاهي و تفريحاتي وكلاء .
امكان مسافرتها و تورهاي تخصصي داخلي و خارجي .
تدارك جلسات بحث و بررسي مشكلات در كانون .
لزوم كنترل بيشتر كارآموزان شهرستانها در تهران .
چاپ مجدد اسامي وكلاي دادگستري كشور .
برخورد با عدم رعايت حوزه اشتغال وكلاء .
پرداخت وام به وكلاء .
اخذ مجوز چاپ و انتشار روزنامه .
معرفي اساتيد و وكلاي مشهور .
تخصصي شدن شغل وكالت .
اعتبار سابقه و كسوت وكالت .
احياء قانون لباس متحد الشكل .
وجود اتاق مخصوص وكلا در دادگستري .
تجديدنظر در مجازت اهانت به وكيل .
رفع عملكرد نامطلوب كانون در سالهاي اخير .
طرحهايي براي وكالت اجباري .
اقدامات مناسب براي حفاظت از شغل وكالت ، و امثال آن .
در ميان با توجه به جامع بودن پيشنهاد جناب آقاي دكتر اخلاقي و سپس نامه تكميلي آقاي حسين زينعلي ، دو مورد اخير به صورت كامل به اطلاع رسانده ميشود .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه و پيشنهادات آقاي دكتر بهروز اخلاقي

جناب آقاي دكتر بهمن كشاورز
رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
موضوع : ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات
احتراما ، عطف به نامه شماره ۳۵۰۴ مورخ ۲۱/۳/۸۱ كميسيون روابط عمومي آن كانون محترم بدينوسيله ضمن آرزوي توفيق در اهداف مورد نظر و با تشكر از تلاش و همت جنابعالي و كميسيون محترم در جهت تعميم و تعميق عدالت در جامعه و ايجاد روابطي سالم و صميمانه بين كانون وكلا از يك طرف و با مردم از سوي ديگر بدينوسيله نظرات و پيشنهادات اين دفتر در خصوص بهبود و توسعه ساز و كارهاي اداري و اجرائي آن كانون محترم ذيلا به استحضار ميرساند :

بالا
فهرست اصلي


  * الف ) طراحي و راه اندازي سايت در خور شان كانون وكلا شامل امكانات ذيل :

۱ - معرفي كامل كانون وكلا
۲ - معرفي و ارائه مشخصات كامل وكلا و عكس آنها
۳ - تشريح رشتههاي تخصصي وكلا
۴ - تشريح خدمات ارائه شده از سوي كانون وكلا
۵ - دو زبانه بودن سايت ( انگليسي - فارسي )
۶ - قابليت دسترسي آسان به سايت از طريق جستجو گري اينترنت
۷ - ارائه پاسخ به سوالات افراد از طريق Chatroom online بر اساس ساعاتي از روز
۸ - تخصيص يك آدرس پست الكترونيكي به هر يك از وكلا از طريق سايت فوق و با نام كانون
۹ - ارائه مقالات و اطلاعات حقوقي و قوانين ومقررات جديد از طريق سايت
۱۰ - تاسيس بخش اينترنتي كانون وكلا
۱۱ - رواج و آموزش اينترنت به تمام كارآموزان و ترويج مراسلات از طريق e - mail

بالا
فهرست اصلي


  * ب ) تاسيس نهاد داوري ويژه كانون وكلا شامل :

۱ - بخش هاي ويژه اختلافات مدني ، تجاري ، . . .
۲ - دعوت از اساتيد و وكلاي متخصص با اعتبار و شهرت خوب جهت عضويت در نهاد فوق و معرفي آنها به عنوان داوران نهاد .
۳ - معرفي نهاد به عموم افراد و بيان مزاياي آن نسبت به دادگاههاي دادگستري
۴ - تنظيم و تدوين مقررات ويژه در خصوص نحوه رسيدگي و صدور راي از طريق نهاد فوق
۵ - تربيت كارآموزان در رشتههاي تخصصي جهت داوري در گرايشهاي تخصصي
۶ - اختصاص بخشي از سايت كانون به اين نهاد .
بالا
فهرست اصلي


  * ج ) تقويت و گسترش بعد آموزش كانون از طريق :

۱ - پرورش كارآموزان و وكلاي جوان براي رشتههاي تخصصي
۲ - برگزاري سمينارها مختلف علمي در گرايش هاي مختلف به زبان انگليسي
۳ - تاسيس بخش زبان انگليسي جهت آموزش كارآموزان و وكلاي جوان
۴ - آموزش كامپيوتر به كارآموزان و وكلا و امكان فراگيري كار با كامپيوتر
۵ - تشكيل جلسات بحث و تبادل نظر با پيش كسوتان و استادان و كارشناسان فن
۶ - فراهم نمودن امكان استفاده كارآموزان از بورستهاي تحصيلي خارج كشور
۷ - آموزش اصول و آداب حرفه وكالت براي كارآموزان وكالت در جهت پرهيز از توسل به شيوههاي ناپسند و خارج از شان حرفه وكالت
۸ - فراهم نمودن مجموعههاي كامل نرم افزارهاي كامپيوتري داخلي و خارجي و در اختيار نهادن آنها براي وكلا

بالا
فهرست اصلي


  * د ) شناساندن كانون وكلا در جامعه از طريق :

۱ - معرفي كانون وكلا به عموم جامعه و خدمات آن از طريق ارائه برنامههاي مختلف در صدا و سيما و ساير وسايل روابط جمعي
۲ - تقويت بخش معاضدت كانون
۳ - فراهم نمودن امكانات لازم جهت دسترسي ساده همگان به وكلاي دادگستري از طريق سايت كانون
۴ - تدوين و چاپ كتابچههاي كوچك جهت اطلاع رساني آسان و سريع

بالا
فهرست اصلي


  * ه ـ ) تقويت بخش ارتباطات بين المللي كانون وكلا از طريق :

۱ - برقراري ارتباط با كانونهاي ساير كشورها و اتحاديه هاي وكلاي بين المللي از طريق فعال نمودن كميسيون روابط بين الملل
۲ - برگزاي ارتباط با مراكز علمي حقوقي جهان و همكاري با آنها
۳ - عضويت در مراكز علمي جهت دريافت آخرين اطلاعات و مجلات علمي
۴ - دعوت از اساتيد و وكلاي خارجي جهت تدريس و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت براي وكلا

بالا
فهرست اصلي


  * و ) تقويت بخش انتشارات كانون شامل :

۱ - چاپ منظم مجله حقوقي كانون
۲ - تشويق وكلا در تهيه و ارائه مقالات حقوقي از طريق ارزيابي و قدرداني از مقالات علمي خوب
۳ - احياء تكميل و چاپ مجدد آثار منتشره دورههاي گذشته كانون از بدو تاسيس به صورت مجموعه آثار كانون وكلا
۴ - انتشار ماهنامه حقوقي و قضائي

بالا
فهرست اصلي


  * ز ) ساماندهي و فعالتر نمودن كميسونهاي مختلف كانون از طريق :

۱ - اختصاص فضاهاي خاص به هر يك از كميسيونها در سايت
۲ - حذف بوركراسي اداري و زائد از سيستم عملكرد كميسيونها
۳ - عضو پذيري از وكلا در كميسيونهاي مختلف جهت شركت و استفاده از نقطه نظرات آنها
۴ - موظف بودن كميسيونها در ارائه گزارش ماهانه در خصوص عملكرد خود .
اميد است با ارائه نقطه نظرات فوق گامي در جهت هر چه شكوفايي بيشتر فعاليتهاي كانون برداشته باشيم . از توجهي كه نسبت به موضوع مبذول ميفرمائيد صميمانه سپاسگذار است و فرصت را جهت تجديد مراتب احترام مغتنم ميشمارد .
با احترام بهروز اخلاقي
رونوشت : رئيس محترم كميسيون روابط عمومي كانون وكملاي دادگستري مركز .

بالا
فهرست اصلي


  * اظهار نظر آقاي كشاورز ، راجع به نامه آقاي دكتر اخلاقي

در پي نوشت نامه جناب آقاي دكتر اخلاقي ، جناب آقاي كشاورز ، رياست محترم هيئت مديره مرقوم نمودهاند : بسمه تعالي ، لطفا از نامه استاد محترم فتوكپي تهيه و در اختيار كميسيونها و افراد ذيل گذاشته شود كه حسب مورد راهكارهاي اجرائي پيشنهادها را با هماهنگي جناب آقاي دكتر اخلاقي بررسي و طرح عملياتي ارائه نمايند . ۱ ) كميسيون روابط عمومي ، ۲ ) كميسيون امور بين الملل ، ۳ ) كميسيون انتشارات ، ۴ ) كميسيون كار آموزي ، ۵ ) كميسيون ويژه اتاق داوري ۶ ) آقاي زينعلي و شمس آبادي . در اين خصوص توسط آقاي زينعلي ، نامه كلي ذيل تنظيم و تقديم شده است .
بالا
فهرست اصلي


  * نامه و پيشنهادات آقاي حسين زينعلي

بسمه تعالي ،
جناب آقاي دكتر كشاورز ، رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
با سلام و احترام ، بازگشت به پي نوشت مورخ ۳/۵/۸۱ حضرتعالي ذيل نامه ۸۱۰۵۶۹ مورخ ۱/۵/۸۱ جناب استاد آقاي دكتر بهروز اخلاقي ، موضوع نامه شماره ۳۵۰۴ مورخ ۲۱/۳/۸۱ كميسيون محترم روابط عمومي كه جهت فراخواني نظرات همكاران با هدف شناساندن نقش وكيل دادگستري و كانون وكلاء تنظيم و ارسال شده است ، با عنايت به نوع پيشنهادهاي جناب همكار محترم ، كه بعضا سابقه طرح و ارائه در آن كانون محترم دارد ، لكن همواره از حيث اجرائي دچار وقفه شده است ، و با درنظر گرفتن مسائل اساسي پيش روي كانون وكلاي دادگستري كه مقدم از برنامههاي مختص امور روابط عمومي است ، به پيوست نكاتي جهت راهكارهاي عملي به استحضار ميرسد :

بالا
فهرست اصلي


  * الف ) مسائل اساسي كانون وكلاي دادگستري
ضرورت داشتن برنامه مدون ۵ ساله توسعه كانون


۱ ) كانون وكلاي دادگستري ، مشابه ساير دستگاهها و سازمانهاي دولتي يا عمومي يا موسسات خصوصي ، بايد براي آتيه كاري خود برنامه مدون داشته باشد و در اين خصوص مبادرت به تهيه و تصويب برنامه بلند مدت ( استراتژي توسعه قضائي كانون ) اقدام نمايد و در قالب استراتژي بلند مدت متناسب با وضعيت اجتماعي و قضائي موجود در ميان مدت از طرحهاي تاكتيكي و در كوتاه مدت متناسب با بودجه و امكانات و اولويتهاي مورد نظر ، برنامه ها و طرحهاي عملياتي خود را ، با درك مناسب از بازخورد اهداف مورد نظر و اصلاحات مناسب ، پياده سازي نمايد . مع الاسف مشابه ساير دستگاههاي دولتي ، روزمرگي بزرگترين آفت كاري دستگاههاي فعلي كشور ، در خصوص كانون نيز مصداق داشته و اعضاء محترم هيئت مديره و كميسيونهاي مربوطه اغلب درگير كارهاي عملياتي كوتاه مدت بوده ، و بدون اينكه برنامه توسعه قضائي كانون در سطح كلان و استراتژيك و هدفمند ، تدوين شده باشد و در آن راستا اقدامات اجرائي انجام گردد . زيرا شكي نيست كه برآيند تمامي زحمات اعضاء محترم هيئت مديره و كميسيونهاي كانون ، علي رغم حسن نيت موجود ، به جهت فقدان سازوكار همگرائي كلان و جهت نيل به اهداف مشترك متحقق نشده و فاقد آثار مربوطه است . بنابر اين به عنوان مهمترين طرح عملياتي شايسته است ، اولين طرح پنج ساله توسعه قضائي كانون كه از اول سال ۱۳۸۲ قابل اجرا باشد ، در سطح كلان و استراتژيك با سازوكارهاي مناسب ، تدوين شده و راهكار توسعه آتي كانون براي هيئتهاي مديره محترم باشد . طرح فوق محور توسعه قضائي كانون بوده و باعث ميشود اقدامات سالهاي بعدي هيئت مديره در راستاي طرح كلي و هدفمند باشد و الگويي براي ساير كانونهاي وكلاء باشد . بديهي است پيشنهادات اصلاحي و نتايج بازخورد حقايق اجتماعي و سياسي محيط كاري كانون در جامعه و قوه قضائيه اهداف كلان يا تاكتيكي يا عملياتي طرح كلان قابل اصلاح خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * ضروت اجراي طرح اصلاح ساختار سازماني كانون

۲ ) فقدان سازماندهي معين براي ساختار سازماني كانون نيز عامل مهمي در جهت كاهش قدرت تاثير پذيري كانون ميباشد . زيرا كانون به مثابه يك سيستم واحد ، زماني ميتواند قادر به ايفاء نقش وظايف مربوطه باشد كه در ساختار سازماني خويش دچار گسست نبوده و مجموعه اركانهاي اداري ، نظير هيئت رئيسه ، هيئت مديره ، كميسيونها ، كارمندان و اعضاء آن همگرا بوده و دچار مشكلات تداخل وظايف كاري و روشن نبودن تكاليف اداري نباشند . بنابر اين تدوين هر چه سريعتر و كامل ساختار سازماني كانون وكلاء كه وظايف اركانهاي مديريت و نيز ساختار اداري و سازماني كانون را معين نمايد ، از مهمترين راهكارهاي عملياتي كلان كانون ميباشد . زيرا در حال حاضر بين اركان اداري ، نظير هيئت مديره و كميسيونها و اعضاء سازماني كانون رابطه فعال و همه جانبه مشاهده نميشود و اينكه تشكيلات فعلي قادر به اجراي دقيق مصوبات و برنامههاي توسعه قضائي كانون باشد ، محل شك و ترديد كامل است .
بالا
فهرست اصلي


  * داشتن طرح مدون براي ماده ۱۸۷

۳ ) چالش تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه از مهمترين مشكلات رقابتي كانون وكلاء دادگستري ميباشد ، كه ميتواند منجر به كمرنگ شدن نقش كانون در فضاي قضائي دادگستري ويا بعد از طي يك دوره پرتنش از حضور مشاوران حقوقي مربوطه ، منجر به گرايش مجدد به وكلاء دادگستري و ايفاء نقش ارزنده كانون وكلاء گردد . در اين خصوص داشتن طرح مشخص جهت داشتن شيوههاي موثر در برخورد با موضوع بسيار مهم ميباشد . در اين راستا گذشته از اقدامات تقنيني كه در حد توان از طرف كانون در حال انجام است ، از حيث تبليغات عمومي در جامعه و ايفاء نقش ارزنده وكلاي دادگستري در نظام قضائي كشوري ، نيازمند يك بازنگري كلي ميباشد .
بالا
فهرست اصلي


  * هماهنگي بين كانونها ، تشكيل اتحاديه وكلاء

۴ ) هماهنگي و نقش رهبري معنوي ساير كانونهاي وكلاي كشور براي كانون مركز به عنوان يكي از وظايف عملي پذيرفته شده ميباشد . در اين خصوص برگزاري مجامع سالانه و همگرائي در مسائل عمومي بسيار مهم است و تبعا مسائل مهم وكلاء در سطح كشور شايسته است با هماهنگي ساير كانونهاي وكلاء انجام گيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت سازماندهي مجدد و تخصصي كردن وكالت

۵ ) عمومي بودن وكلاء دادگستري نظير عام بودن محاكم رسيدگي بدوي در حال حاضر متناسب با وضعيت تخصصي علوم حقوقي و نيازهاي كشوري نميباشد . لذا بدور از هر گونه مسائل حاشيهاي ، شايسته است كانون وكلاء طرحي براي سازماندهي كلي وكلاء داشته باشد كه در آن مثلا اكثريت فارغ التحصيلان حقوقي بتوانند به شرح داشتن حداقل معدل قابل قبول و صلاحيتهاي عمومي به عنوان كارآموز وكالت ( پايه سه ) در كانونهاي كشور پذيرفته شوند . آنگاه با طي دوره پنج ساله و امتحانات اختبار در اعداد وكلاء پايه دو عمومي نائل شوند . اين وكلاء در مراحل بدوي حق وكالت داشته باشند و براي وكالت در مراجع عالي نيازمند تاييد وكلاي پايه يك عمومي باشند . سپس با طي زمان سه ساله ديگري و احراز شرايط خاص خود ، به عنوان وكلاي پايه يك نائل گردند ، كه در مراحل عالي قضائي قادر به كار باشند و سپس با طي دورههاي تخصصي يا مدارج عالي علمي يا گذشت زمان و امتحانات اختبار تخصصي به عنوان وكلاي پايه تخصصي در رشتههاي مختلف حقوقي در تمام مراحل قضائي حق وكالت داشته باشند و امتيازات خاصي برايشان در نظر گرفته شود . سازماندهي فوق به هر صورتيكه باشد ، يكي از نيازهاي كانون است .
بالا
فهرست اصلي


  * ب ) ايجاد سايت اطلاع رساني كانون وكلاء

۱ ) در خصوص ضرورت نياز به سايت اطلاع رساني كانون وكلاء دادگستري ، همانطور كه مستحضريد اين موضوع مورد پذيرش اعضاء هيئت مديره بوده و مصوباتي نيز داشته است لكن منجر به اجراي عملي نشده است . در اين خصوص اينجانب در سال ۱۳۷۹ ، ضمن تقديم طرح سيستم جامع اطلاع رساني كانون وكلاء ، بخش مستقلي را به عنوان ايجاد اينترانت داخلي كانون و ضرورت داشتن سايت اطلاع رساني در اينترنت ، تقديم هيئت مديره محترم وقت نمودم . همچنين در همان سال جزوه نسبتا كاملي در خصوص ملزومات طرح ايجاد سايت رسمي كانون در شبكه جهاني اينترنت با برآورد هزينه و سازكار مورد نياز اقدام گرديد ، كه به همراه دو موضوع ديگر ، مجددا تقديم كانون وكلاء شده است . در خصوص داشتن سايت اطلاع رساني داخلي كه بخشي از آن قابليت نشر و استفاده از طريق اينترنت را داشته باشد ، نياز به مقدماتي است كه مفصلا در جزوات قبلي بيان شده است . زيرا براي سازماندهي كامل جريان اطلاعات اداري و اطلاعات عمومي وكلاء و كانون ، بهترين راهحل وجود سيستم جامع اطلاع رساني كانون به شرح تقديمي قبلي است ، لكن در كوتاه مدت ميتوان مستقيما سايت اينترنت كانون را با حداقل امكانات راهاندازي نمود و از طريق استفاده از نظرات اعضاء علاقمند كه حتي قابليت اخذ كمكهاي متنوع آنان نيز براي گسترش سايت وجود دارد ، مبادرت به پيشرفت امور گردد . در اين خصوص جزوه قبلي اينجانب يك طرح عملياتي محسوب شده كه ميتوان با بازنگري يا مستقلا عمليات اجرائي را شروع نمود .
بالا
فهرست اصلي


  * آموزش استفاده از اينترنت

۲ ) در خصوص آموزش استفاده از اينترنت مخصوصا با توجه به منابع حقوقي در آن ، ميتوان از جزوه ديگر اينجانب تحت عنوان راهنماي دسترسي به منابع حقوقي در اينترنت ، كه براي دانشكده حقوق دانشگاه تهران تاليف نمودهام ، و تقديم حضرتعالي و كانون وكلاي مركز گرديده است ، استفاده نمود . در جزوه فوق نيازهاي كامل مقدمات آموزش نحوه استفاده از منابع اينترنتي و نيز نشاني ۱۰۰ سايت برتر حقوقي در اينترنت تقديم شده است ، كه در صورت نياز ميتوان با اصلاح و بازنگري مجدد اقدام و توسط كميسيون انتشارات براي اعضاء محترم كانون تكثير نمود . بديهي است در صورت نياز به كارهاي تحقيقي حقوقي و نيز آموزش زبان حقوقي منابع فوق بسيار قابل استفاده عملياتي ميباشد . ضمن اينكه در صورت تغيير نگرش ضرورت آشنائي كارآموزان به منابع جديد حقوقي در اينترنت ، ميتوان از هر يك از كارآموزان علاقه مند و آشنا به زبان انگليسي درخواست گردد كه به عنوان كار تحقيقاتي يكي از سايتهاي مذكور را انتخاب و با بررسي كامل منابع سايت را در قالب يك كار تحقيقاتي معرفي نموده و براي استفاده ساير وكلاء و جامعه حقوقي آنرا انتشار داد .
بالا
فهرست اصلي


  * كارهاي حقوقي نرم افزاري

۳ ) در خصوص ارائه منابع حقوقي در اينترنت يا مستقلا ، هر چند برخي از دستگاههاي دولتي نظير مجلس شوراي اسلامي ، شركتهاي كامپيوتري مبادرت به تهيه لوح فشرده منابع حقوقي و نشر از اينترنت اقدام كردهاند ، و بخش كامپيوتر كانون ميتواند با استعلام و گرفتن نسخههاي نرم افزاري فوق ، علاوه بر آشنا نمودن وكلاء تسهيلاتي نيز براي خريد و توزيع بين وكلاء تهيه و در اختيار اعضاء قرار دهد . علي هذا در خصوص ماهيت كارهاي در دست اقدام ، در حال حاضر كاري كه توسط همكار محترم جناب آقاي علي مكرم انجام شده و در حال تكميل است ، سازگاري بيشتري با نيازهاي حقوقي كانون دارد . در اين خصوص ايشان مبادرت به تهيه و توزيع لوح فشرده منابع حقوقي نموده است ، كه بعد از صحبت با ايشان ، سه نسخه از آخرين كارهاي خود را مستقيما تقديم حضرتعالي نمود است كه در كتابخانه قابل استفاده است . علي هذا ميتوان با همكاري ايشان منابع تهيه شده را مستقيما به نام ايشان در سايت اينترنت كانون راهاندازي نمود و در خصوص هزينههاي مادي با سازكار مناسب مبادرت به اخذ هزينه دسترسي به اطلاعات براي گسترش خدمات مربوطه استفاده نمود .
بالا
فهرست اصلي


  * ج ) جايگاه قضائي ، مسائل آموزشي ، تبليغي و روابط بين الملل كانون

۱ ) حسب رويه قضائي قبلي ، جايگاه وكيل به عنوان ياور متحصص قاضي ، جايگاه رفيعي است كه در قوانين اساسي ، مصوب مجمع و قوانين عادي به آن اشاره شده است . كه صرف نظر از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، علي رغم پيش بيني قانوني به لحاظ فقدان روابط سازمان يافته بين قوه قضائيه و كانون وكلاء ، و حركات برخي افراد سود جو ، جايگاه كانون در نظام قضائي روشن نيست . لذا ايفاء نقش بيشتر از گذشته ، از جمله همكاري فعالتر كانون وكلاي دادگستري ، كه اغلب سوابق قضائي نيز داشته و روابط قابل قبولي با مسئولين قوه قضائيه دارند از جمله در مسائل مهمي مثل راه كارهاي توسعه قضائي قوه قضائيه و نيز در اموري مثل از قبيل داوري در اختلافات يا ميانجيگري در بين اصحاب متخاصم يا ايفاء نقش فعال در مسائلي نظير خانههاي حكميت يا انصاف ، كلا منجر به افزايش نقش و تاثير وكلاء در نظام قضائي ميگردد . در اين خصوص حتي پيشنهاد ميگردد در حين مراحل تقنيني كه در قوه قضائيه در دست بررسي است ، پيش بيني قانوني نيز صورت بگيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار هفته نامه و روزنامه كانون

۲ ) تبليغات مناسب كانون وكلاي دادگستري و شناساندن نقش و اهميت وكلاي دادگستري ، از جمله مهمترين اصول و اهداف هيئت مديره كانون ميباشد . به اين منظور استفاده سازمانيافته و هدفمند از كليه رسانهاي موجود در كشور بايد مورد نظر و اقدام روابط عمومي قرار گيرد . در اين خصوص يكي از مهمترين شيوههاي عملياتي تبلغاتي كه قادر به راهبري مسائل متعدد را دارد ، استفاده از روزنامه هاي داخلي يا عمومي است . زيرا تاسيس روزنامه هفتگي و به مرور به صورت روزانه و عمومي كانون وكلاي دادگستري ، ميتواند به عنوان بستري كامل براي سازماندهي امور مربوط به تبليغات مستقيم و غير مستقيم نقش و اهميت وكيل و كانون وكلاي دادگستري و ارتباط بين كانون و وكلاء و ساير دستگاهها مطرح باشد . بديهي است پيش نياز انتشار چنين حركت مهم فرهنگي امور متعددي است كه پتانسيل اوليه آن در كانون وجود دارد .
بالا
فهرست اصلي


  * استفاده از رسانههاي عمومي

۳ ) استفاده از ساير رسانه هاي اطلاع رساني ، نظير راديو ، تلوزيون ، روزنامههاي عمومي و داخلي ، هر يك داراي نقش خاص خود است . در اين موارد ميتوان از آمادگي وكلاء و كانون براي همكاري با هر يك از ارگانهاي تبلغاتي و همكاري براي داشتن بخش حقوقي و فعالتر نمودن وكلاي علاقمند در آنها اقدام نمود .
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مسابقات علمي حقوقي

۴ ) به عنوان نقش نظارتي و تبلغاتي براي گسترش فرهنگ تدوين منابع اطلاعاتي حقوقي اعم از نشر مكتوب به صورت كتاب يا مقالات يا پايان نامه ها ، كانون ميتواند ، با همكاري مجامع علمي و دانشكده هاي حقوق ، مبادرت به انتخاب سالانه بهترين كتابهاي حقوقي ، لوح فشرده يا نرم افزار حقوقي ، مقالات يا پايان نامه حقوقي در سطح كشور اقدام نموده و جوايزي در نظر بگيرد . اين اقدام در خصوص وكلاء نيز به صورت خاص قابل انجام است .
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مسابقات تخصصي داخلي

۵ ) علاوه بر امور فوق ، در صورتيكه هر يك از كميسيونها يا بخشهاي كانون تمايل به استفاده از نظرات عمومي وكلاء و حقوق دانان داشته باشد و اساسا براي ايجاد انگيزه و ايجاد موج در جامعه وكلاء و حقوقي كشور ميتوان موضوعاتي را معين نمود و با تبلغيات براي اهل فن در فاصله زماني اعلام نمود كه به بهترين طرحهاي رسيده جايزه مناسب يا امكان نشر تعلق خواهد گرفت . كه موجبات تحرك حقوقي و علمي را فراهم مينمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * تحرك بين المللي و ايجاد سازمانهاي منطقهاي

۶ ) در خصوص مسائل بين المللي در حال حاضر با توجه به گسترش اينترنت ، هيچ راهي بهتر از شبكه جهاني نيست . در اين خصوص ميتوان مستقل از راه اندازي سايت كانون وكلاء با آموزش طريقه استفاده از شبكه جهاني ، توسط اعضاء محترم هيئت مديره و ساير علاقه مندان ، مستقيما از منابع جهاني استفاده نمود و مبادرت به ارتباط با مجامع بين المللي اقدام نمود . همچنين در وضعيت مطلوب ، با هماهنگي برخي اساتيد از جمله دكتر اخلاقي و ساير اعضاء محترم ، ميتوان مبادرت به تشكيل سايت بين المللي نظير انجمن وكلاي خاورميانه ، خليج فارس ، آسياي ميانه و غربي و امثالهم با حضور وكلاي كشورهاي منطقه اقدام نمود و در تماس با برخي نهادهاي سازمان ملل ، حضور موثرتر و ملوس در صحنههاي بين المللي و منطقهاي ارائه گردد .
۷ ) ساير پيشنهادات مطروحه جناب استاد اخلاقي و شايد صدها طرح و روش اجرائي براي اقدامات تبليغي و آموزشي و ارتباطي و اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري وجود دارد كه توضيح مفصل آنها خارج از حوصله خواهد بود . بديهي است چنانچه هر يك از قسمتهاي مطروحه محل بحث و اقدام باشد ، ميتوان طرحهاي عملياتي و دقيقي با استفاده از نظرات همكاران و اهل فن ارائه نمود .
با تجديد احترام ، حسين زينعلي
رونوشت : رياست و اعضاء محترم كميسيون روابط عمومي

بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه و پيشنهاد

با توجه به نظرات ارائه شده ، كه شامل پيشنهادات بسيار مهمي بودهاست كه بسياري از آنها موضوع برنامههاي اجرايي كانون وكلاي مركز و ساير كانونها و اتحاديه ميباشد ، و برخي نيز دردست مطالعات تكميلي و تصويب برنامه هاي اجرايي ميباشد ، اميد واثق ميرود با راه اندازي سايت اطلاع رساني و استفاده كاربردي از پست الكترونيكي ، روند گسترش مشاركت و اظهار نظر وكلا و كارآموزان و ساير علاقهمندان روزبه روز از حيث كمي و كيفي افزايش يابد .
به هر تقدير ، كانون هاي وكلا و روابط عمومي ، همواره آماده اخذ نظرات همكاران راجع به مسائل فوق و هر گونه نقطه نظر راجع به امور صنفي كانون و وكلاء و انعكاس آن در سايت اطلاع رساني ميباشد .
با تشكر ، كميسيون روابط عمومي و كميته انفورماتيك

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi